Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers? Is dat een sollicitatie waard? Wel als je aandacht wilt vragen voor de werkomstandigheden van arbeiders in lagelonenlanden die soms voor een paar centen kleding in elkaar zetten. Sinds een paar jaar doe mee aan Fashion Revolution. Fashion Revolution vraagt elk jaar aandacht voor de ramp op 24 april van de Rana Plaza ramp in Bangladesh. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Ik zou gaan ervaren wat het is om in een ‘heuse’ sweatshop te werken. Mijn werk zou bestaan uit het meehelpen om stropdassen in elkaar te zetten. De organisatie koos voor de stropdas omdat deze bij uitstek symbool staat voor status en macht. Mannen maken de dienst uit in de zakenwereld maar het zijn de vrouwen die werkzaam zijn in fabrieken. Maar het zijn ook de vrouwen die vaak de kleding kopen, zowel voor henzelf als voor hun man en kinderen.

For the English version please scroll to the end of the Dutch version

Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

Lagelonenlanden

Lagelonenlanden is een term die vooral bekend is uit de kledingindustrie. Dit zijn landen waar de productie van goederen goedkoper kan worden gedaan dan in de Westerse wereld doordat de loonkosten daar aanmerkelijk lager zijn. Lagelonenlanden bestaan al lang. Zo vond de productie van kleding in de jaren zestig van de vorige eeuw plaats in Turkije en Marokko. Na verloop van tijd stegen de (loon)kosten in beide landen en verplaatste de productie zich verder naar het oosten.

Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

Mijn shift

En zo ging ik op mijn ‘vrije’ zondag op weg naar Den Haag. Ik had geen idee wat me te wachten zou staan. Instagram liet wat foto’s zien en ook op Twitter verschenen er wat berichten. Na een uitleg in het Humanity House gingen mijn ploeg en ik op weg naar de sweatshop. Wij waren de laatste groep die plaats nam achter de naaimachines, maar omdat het de laatste shift was werden we gevraagd zoveel mogelijk stropdassen met de hand af te werken. Jos Cozijnsen van Fashion revolution Nederland was ook van de party. De deur ging dicht en met een mondkapje op gingen we aan de slag. De container werd een heuse sweatshop doordat uit een geluidsinstallatie het naaimachine geratel hoorbaar was en ook steeg de temperatuur al snel binnen.

Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

Mijn ervaring

Het op de hand afwerken van stropdassen is een eentonig klusje en dat is precies wat werk in een sweatshop inhoud. Dag in dag uit dezelfde handeling. Een half uur later was ik redelijk gewend aan de omstandigheden en ondertussen had ik ook meer grip gekregen op de stof van de stropdassen, de juiste naald gevonden en een plezierige steeklengte. De medewerkers in de sweatshops staan op een quotum, dus bedacht ik er een voor mijzelf. Ik had mijzelf op een quotum van 10 stropdassen in 2 uur gezet. Het winkelend publiek kon ons zien werken en over onze werkomstandigheden oordelen. Medewerkers de Schone Kleren Campagne stonden buiten de container om het winkelend publiek voorlichting te geven en te vragen de Schone Kleren Campagne petitie te tekenen. Gebogen over mijn werk ging veel van dit alles aan mij voorbij.

Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

Twee uur later

Onze shift zat er twee uur later op. Ik was verrast hoe snel de tijd was gedaan en had acht stropdassen af en was halverwege mijn negende. Het resultaat van de uiteindelijke stropdassen waren allemaal anders doordat je afhankelijk bent van het voorwerk van je mede ‘collega’s’. We mochten de container verlaten en bij de container werden foto’s genomen die we konden delen op social media. Wil jij meer lezen over Schone Kleren Campagne, Mamma Cash, Women Power Fashion of Fashion revolution? Klik dan op de naam van de organisatie om meer te lezen.

Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

Clean Clothes Campaign asks for Sweatshop employees? Is that worth applying for? If you are concerned about the working conditions of workers in low income countries who sometimes put together clothes for a few dollar cents then it’s a yes. I joined the Fashion Revolution for several years. Each year on April 24th Fashion Revolution aks attention for the disaster of the Rana Plaza in Bangladesh. I applied for the job and was hired. I would experience what it would like to be working in a “real” sweatshop. My job would be sewing ties together. The organisation chose the tie because it’s the symbol of status and power. Men take care of the business world, but it are the women who work in the factories. But women are also buying most of the clothes. Not only for themselves, but often also for their husband and children.

Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

Low income countries

Low income countries is a term that is mainly used for the clothing industry. Countries where the production of goods can be done cheaper than in the Western world because the labor costs are considerably lower. This type of countries have been around for a long time. Turkey and Morocco were in the sixties of the last century two of such countries. Through the years, (wage) costs increased in both countries and therefore production continued to move more eastward.

Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

My shift

I went on my ‘free” Sunday to The Hague to do my shift. I had no idea what had to expect. Instagram showed some pictures and also on Twitter appeared some messages. After an explanation in the Humanity House my team and I went to the sweatshop. We were the last group taking place behind the sewing machines, but because it was the last shift we were asked to finish as many ties as possible. Jos Cozijnsen of Fashion revolution The Netherlands was also a member of our team. The door closed and with a medical mask to protect us for dust we started sewing. The container became a real sweatshop because of a sound system that produced the noice of rattling sewing machine and also the temperature increased quickly.

Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

The experience

Finishing ties is a dull and boring job and that’s exactly what working in a sweatshop is about. Day in day out doing the same year in year out. Half an hour later I was used to the working conditions and in the meantime I had more grip on the fabric where the ties were made off, found the right needle and a pleasant stitch length. Workers in a sweatshops are on a quota, so I made one for myself: 10 finished ties in 2 hours. The Sunday shoppers could see us working and were also able to judge about our work conditions. Volunteers of the Clean Clothes Campaign were outside the container to give the shoppers information and asking them to sign the Schone Kleren Campagne. I didn’t pay much attention to the world outside of the sweatshop and really tried to finish te ties.

Two hours later

Two hours later our shift was dome. I was surprised how quick time passed a way. I had eight ties finished and was halfway through my ninth. The result of the finished ties was all different because you depend on the work of your fellow colleagues. We leaved the container and photos were taken at the container so we could share them on social media. Want to know more about Schone Kleren Campagne, Mama Cash, Women Power Fashion or Fashion Revolution? Click on the name of the organisation to read more.

2 Comments on Schone Kleren Campagne vraagt Sweatshop medewerkers

  1. Wat een geweldige actie! Ik was er niet van op de hoogte, maar ga verder kijken om dit ook te ondersteunen.
    Gelukkig was het voor jullie maar 2 uur… Het blijft verschrikkelijk hoe mensen zo moeten lijden om ons zo goedkoop mogelijke kledij bezorgen.

    • Dank je wel Marie. Ik naai voor mijn plezier maar voor mensen in zo’n naaiatelier is dat totaal anders. Het is niet altijd het prijskaartje dat wijst op een laag loon. Het is veelal de winkel die de grootste marge pakt. In het voorbeeld van het T-shirt zie je dat 0,6% naar de kledingarbeider gaat en 59% naar de winkel.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.