De Amerikaanse prinses is het nieuwste boek van Annejet van der Zijl en gaat over Allene Tew, geboren in Jamestown, een klein pioniersplaatsje in de staat New York, waar zij opgroeit als enig kind van geringe afkomst, maar met een ongekende schoonheid.

Jamestown

Jamestown ligt aan een meer en de omgeving groeit aan het eind van de achttiende eeuw uit tot een plek waar de rijkere Amerikanen hun vakanties komen doorbrengen. Als zij in 1890 op achttienjarige leeftijd Tod Hostetter, een miljonairszoon weet zij op dat moment nog niet dat dit de start zal zijn van een turbulent leven. Zo zal haar romance met Tod in een huwelijk eindigen vanwege een niet geplande zwangerschap. In het boek volgen we Allene op de voet zwervend van woonplaats naar woonplaats, huwelijken, scheidingen en weduwschap. Na weduwe geworden te zijn van Tod in 1902 trekt zij met haar twee kinderen naar New York om wederom in 1904 met een miljonairszoon te trouwen, dat via een Paris divorce in 1909 weer ontbonden wordt. In 1912 trouwt zij met Anson Burchard, vice-president bij General Electrics. Met hem reist ze over de wereld ondertussen wonend in de villa’s in New York, Parijs, Londen en Rome. Dit gelukkige huwelijk wordt overschaduwd door het overlijden van haar beide kinderen. Zoon Teddy wordt als gevechtspiloot vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog uit de lucht geschoten en een paar weken later overlijdt dochter Greta aan de gevolgen van de Spaanse Griep. Een acute hartstilstand van Anson in 1927 maakt Allene voor de tweede keer weduwe en komt er een einde aan een van de meest gelukkige periodes in haar leven.

Van Amerika naar Europa

Allene verruilt in datzelfde jaar Amerika voor Europa. Als de officiële rouwperiode van twee jaar zal zij trouwen met een prins Henry Reuss en door dit huwelijk krijgt zij de titel prinses. Zoals vele adellijke families is ook zijn familie verarmd en de verbintenis met Allene levert zijn familie en hem de financiële middelen om het familiebezit op te knappen en zijn kinderen een goede opleiding te geven. De familie negeert haar volkomen en in 1935 besluit zij het huwelijk te laten ontbinden. Beide echtelieden zijn volkomen uit elkaar gegroeid. Tijdens haar huwelijk met Henry heeft zij vriendschap gesloten met een buurvrouw van Henry Armgard zur Lippe-Biesterfeld, de moeder van Bernhard, de toekomstige echtgenoot van Juliana, kroonprinses van Nederland. Via de paardentrainer van Armgard zal Allene haar vijfde en laatste echtgenoot leren kennen, graaf Pavel Pavlovitch Kotzebue, met wie zij in 1936 trouwt. Deze vijfde echtgenoot zal haar overleven. Allene overlijdt in 1955 in haar zeehuis in Cap-d’Ail aan de Franse Middellandse zeekust.

De inhoud van het boek

Het boek is soepel geschreven en staat vooral vol met feiten. Zo vernemen we keer op keer hoeveel kamers haar huizen en appartementen hadden op welke etage appartementen zich bevonden, in welke steden en straten en huisnummers. De enige manier waarop je een beetje gevoel voor Allene krijgt is door de in het boek opgenomen foto’s. Allene gedreven door het pioniersbloed van haar voorvaderen kijkt zelden achterom en gaat na iedere tegenslag weer op zoek naar een nieuwe toekomst, met een nieuwe portie energie ondertussen proberend er het beste van te maken. Allene laat de Amerikaanse mentaliteit zien: vallen, opstaan en opnieuw beginnen. Of zoals Allene haar dienbaren voorhield: ‘If one has the will and persistence, one CAN do things’.

Annejet van Zijl over haar boek

Aan het eind van haar boek geeft Annejet van der Zijl haar gedachte weer bij dit boek. Annejet gewend zijnde aan ‘praten en uiten om teleurstelling en verlies te verwerken’ ziet wel wat in het victoriaanse erfgoed. De negentiende-eeuwers, waren aan haar gepresenteerd als puriteins en bekrompen en tot haar verrassing had zij ze leren kennen als energiek, stoer en sociaal. Deze houding zou mogelijk maatschappelijk voordeel hebben als mensen in staat zouden zijn als zij zich beheersen, disciplineren en, als dat moet, ondergeschikt maken aan een groter geheel. Als je de feiten opsommingen buiten beschouwing laat is het een boeiend boek over het leven van een Amerikaanse vrouw die haar eigen weg gaat en ondanks de vele tegenslagen in haar leven kent overeind blijft.

The American princess

The American princess, the latest book by Annejet van der Zijl, is about Allene Tew, born in Jamestown, a small pioneer town in upstate New York, where she grew up as the only child of low social status but of unprecedented beauty.

Jamestown

Jamestown is located at a lake and its surroundings has growing interests at the end of the eighteenth century into a place where wealthier Americans like to spend their holidays. When in 1890 Allene, at the age of eighteen years meets Tod Hostetter, a millionaire son, she doesn’t know that this will be the start of a turbulent life. Her romance with Tod ends in a marriage because of an unplanned pregnancy. In the book we follow Allene wandering from residence to residence, marriage, divorce and widowhood. After the death of Tod in 1902 she starts living in New York with her two children and will marry a millionaire son in 1904. This marriage ends in 1909 in a ‘Paris divorce’. In 1912 she marries Burchard Anson, vice president at General Electric. For the first time she founds herself in happy relationship and as a couple they travel around the world, meanwhile living in their villas in New York, Paris, London and Rome. This happy marriage is overshadowed by the death of her two children. Son Teddy is as a fighter pilot and just before the end of World War I shot out of the air. Followed by the death daughter Greta a few weeks later who dies from the effects of the Spanish Flu. In 1927 Anson has a sudden cardias arrest and will not survive this attack making Allene widow for the second time. This means the ending of perhaps the happiest periods of her life.

From America to Europe

Allene leaves America that year and starts living in Europe. As the official mourning period of two years she will marry prince Henry Reuss and becomes princess. Like many noble families his family is impoverished and the commitment Allene delivers him and his family the financial resources to restore the family estate and the possibility to give his children a good education. The family ignores her completely, and in 1935 she decides to end this marriage by divorcing again. During her marriage to Henry, she meets a neighbor of Henry, Armgard zur Lippe-Biesterfeld, the mother of Bernhard, the future husband of Juliana, Crown Princess of the Netherlands. Through the horse trainer Armgard Allene will meet her fifth and final husband, Count Pavel Pavlovitch Kotzebue, whom she marries in 1936. This fifth husband will survive her. Allene dies in 1955 in its Zeehuis in Cap-d’Ail on the French Mediterranean coast.

A book full of facts

The book is well written and is full of facts. We get well informed over and over again how many rooms her houses and apartments had on which floor apartments were located, in which cities, streets and house numbers. The only way how we can see a little more of Allene is when you’re looking at the photo’s that are added to the book. Allene driven by the pioneering blood of her ancestors seldom looks back and goes after every setback searching for a new future with a new portion of energy and in the meantime trying to make the best of it. Allene shows the true American mentality: when you fall, get up and start again. Or in Allene own words: ‘If one has the will and persistence, one CAN do things’,

Annejet van der Zijl and her thoughts about this book

At the end of her book gives Annejet van der Zijl gives her thoughts she has after writing this book. Annejet being used to ‘talk and express when a disappointment occurs she now sees advantages in the Victorian thought. The nineteenth century, were presented to her as puritanical and narrow-minded period. To her surprise she had come to know them as energetic, tough and social living people. This attitude could possibly have social benefits as people would be able to control themselves, had discipline and when it was necessary there was subordination to a larger whole. If you look through the facts, it can be a fascinating book about the life of an American woman who goes her own way and who despite the many setbacks in her life keeps moving forwards.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.