Our youngest daughter gave me this book almost two years ago. When I saw the title I expected a book from the Bouquet series, $1 romance book. It disappeared up the pile under my bed.

Dit boek kreeg ik van onze jongste dochter ruim anderhalf jaar geleden. Het verdween op de stapel onder mijn bed.

Reading The Help

After finishing Het Bezoek I decided to pick up this book and when I read the backflip I learned that the book takes place in the 60s of the last century. After the first five pages, I felt that I recognized it. It turned out that I had seen the film version of the book. 

Door de titel verwachtte ik eerder een boek uit de Bouquet reeks dan een boek dat zich afspeelt in de jaren 60 van de vorige eeuw. Na de eerste vijf pagina’s had ik het gevoel dat ik het ergens van kende. Uiteindelijk bleek dat ik de verfilming van het boek gezien had.

The Story

The story is told by three women. Eugenia, nicknamed Skeeter, a white woman just graduated and returned to the home of her parents in Jackson Mississippi. She aspires to be a writer, but begins as a reporter for the local newspaper. Aibileen, the black help of Skeeters best friend. She helps Skeeter writing the weekly answers to household questions. Minny, the black help who has the heart on her sleeve and laid off several times because of her big mouth.

Het verhaal wordt verteld door drie vrouwen. Eugenia, bijgenaamd Skeeter, een blanke vrouw zojuist afgestudeerd en teruggekeerd naar de woonplaats van haar ouders Jackson in Mississippi. Zij heeft de ambitie om schrijfster te worden, maar begint als verslaggeefster bij de plaatselijke krant. Aibileen, de zwarte hulp van Skeeters beste vriendin. Zij helpt Skeeter met het schrijven van de wekelijkse antwoorden op de huishoudelijke vragen. Minny, de zwarte hulp, die het hart op de tong heeft en diverse keren ontslagen is vanwege haar grote mond.

The position of the whites and blacks

Skeeter becomes more and more aware how much difference there is between the position of whites and blacks. Separate schools, restaurants, hospitals and separate seats in the bus are a few examples. Skeeter decides to write a book about the feelings of the black helps. How it is for them to work for white people. It’s the time of the civil rights movement in America. Aibileen will be the first who tells her story to Skeeter followed by Minny. Aibileen is also trying to convince other black employees to tell there stories, but nobody has the courage. Fearful of reprisals, dismissal is the least. As one of the black employees ends up in jail and given a heavy sentence, several helpers offer to help Skeeter by telling her there stories too.

Bewustwording van Skeeter

Skeeter gaat het steeds meer opvallen hoeveel verschil er is tussen de positie van blanken en de zwarten. Aparte scholen, toiletten, ziekenhuizen en aparte zitplaatsen in de bus zijn een paar voorbeelden. Skeeter besluit dat in haar nog te schrijven boek zwarte hulpen vertellen hoe het is om voor blanke mensen te werken. In deze tijd speelt ook de opkomst van de burgerrechtenbeweging in Amerika. Aibileen zal de eerste zijn die haar verhaal doet aan Skeeter gevold door Minny. Aibileen probeert ook andere hulpen zover te krijgen, maar niemand heeft de moed. Bevreesd voor represaille maatregelen, waarvan ontslag de minste is. Als uiteindelijk een andere hulp in de gevangenis beland en een zware straf krijgt, bieden meerdere hulpen hun medewerker aan.

The fear of recognition

Although the names of employers, helps and the city have been changed, the helpers are afraid that their employers will know that it’s actually Jackson where it’s happening and who is involved. Minny has done something terrible to her previous employer and after some consideration the three decided to included this in the book. This particular fact should ensure them that the person who it concerns stubbornly insist that it is not about Jackson.

The angst voor herkenning

Alhoewel de namen van werkgevers, hulpen en plaats van handeling gewijzigd zijn, blijven de hulpen bang dat hun werkgevers er achter zullen komen waar het zich afspeelt en over wie het gaat. Minny heeft iets vreselijks gedaan bij haar vorige werkgever en er wordt besloten dit in het boek op te nemen. Dit feit moet ervoor zorgen dat diegene die het overkomen is hardnekkig zal volhouden dat het niet over Jackson gaat.

Dis I enjoy reading The Help

The book was a pleasant to read despite the sometimes harrowing description of the circumstances under which the helpers life and have to do there work. Minny appears to be mistreated by her husband, Aibileen lost her son and the fiancée of Skeeter leaves her for writing this book. The book is written in the language level of the three story tellers. This was in my opinion a clever idea of the author.

Het boek leest plezierig ondanks de soms schrijnende beschrijving van de omstandigheden waaronder de hulpen leven en hun werk moeten doen. Zo blijkt Minny mishandeld te worden door haar echtgenoot, heeft Aibileen haar zoon verloren en zal de verloofde van Skeeter haar verlaten, vanwege het schrijven van dit boek. Een vondst was het door het boek door deze drie vrouwen te laten vertellen. De schrijfster heeft dit onderstreept door het taalniveau aan te passen.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.