So over the years I’ve read quite a few books by Maarten ’t Hart. The first was ‘Een Vlucht Regenwulpen’. In Magdalena Maarten makes an effort to describe his mother Lena.

Zo de jaren heb ik nogal wat boeken van Maarten ’t Hart gelezen. De eerste was ‘Een Vlucht Regenwulpen’. In Magdalena doet Maarten een poging zijn moeder Lena te leren kennen.

Magdalena

He doesn’t know much about his mother. How she grew up, what she was thinking about and what fascinated her. The little he knows about her comes from stories he heard from his grandmother, the mother of his mother. Maarten gives us an image of a woman with suspicion, she is religious, stubborn and not open to change. There’s no physical contact with her children, never a kiss or anything of that kind.

Van zijn moeder weet hij weinig. Hoe ze opgegroeide, wat ze dacht en wat haar boeide. Het weinige dat hij van haar weet komt van zijn grootmoeder van zijn moeders kant. We leren haar kennen als een vrouw met achterdocht, die zwaar gelovig en koppig is en niet openstaat voor verandering. Warmte in de vorm van lichamelijk contact met haar kinderen is er niet: een zoen of een aai over de bol komen niet voor.

Unfaithful husband

Is mother strongly believes that her husband is unfaithful. She often tries to convince her three children of his adultery. The descriptions are often so comical and unrealistic that it made me smile. She often lets the children company the father to have to prevent him having contact with other gender. One story about this infidelity goes so far that such a ‘mokkel’, the name that his mother gives to a supposed new love of her husband, is hidden with bike in a freshly dug grave, as Lena brings her husband his daily coffee to the cemetery where her husband is employed as a gravedigger .

Als een rode draad door het boek loopt de vermeende ontrouw van haar echtgenoot. De beschrijvingen hierover zijn vaak zo komisch en onrealistisch dat ik er om moest lachen. Vaak worden de kinderen meegestuurd met de vader om hem te beletten omgang te hebben met andere geslacht. Een verhaal over deze ontrouw gaat zelfs zo ver dat zo’n mokkel, de aanduiding van zijn moeder dat het hier ging om een nieuwe liefde van haar man, met fiets en al in een pas gedolven graf verborgen gehouden wordt, als Lena haar man zijn dagelijkse koffie komt brengen op de begraafplaats waar haar man werkzaam is als grafdelver.

Childhood memories

Brushing teeth is a subject were both of his parents have the same onion: never brush them. The best gift that any forthcoming couple can give each is having a full denture at their wedding. Maarten wants to keep his teeth and starts brushing his teeth. First openly, then illegally and then finally openly again. 

Van tandenpoetsen willen de ouders niets weten. Het mooiste geschenk wat een aanstaand echtpaar elkaar kan geven op de huwelijksdag is dat beide een kunstgebit hebben op dat moment. Maarten wil graag zijn tanden behouden en begint dan ook met zijn tanden te poetsen. Eerst openlijk, dan illegaal en tenslotte weer openlijk. Het levert een bijzonder hoofdstuk op.

Maarten ’t Hart

The writer has become a biologist, which wasn’t most likely to happen. His mother would have been a good pupil, according to her school reports. A job as a gardener would be suitable enough, but Maarten wants more. Nature fascinated him at an early age. On several times one can read in this book. His teacher finally convinces to let him attend the ‘Groen van Pinksteren Lyceum’. This school also plays a role in his teeth story. When his mother expects to suffer from a haunting rat in her home she asks Maarten to deal with because he as a biologist has a knowledge.

Dat Maarten bioloog is geworden, lag ook niet in de lijn der verwachtingen. Zijn moeder zou een goede leerlinge geweest zijn, getuige haar schoolrapporten. Een baan als tuinman vindt zijn moeder voldoende, maar Maarten wil verder. Dat de natuur hem reeds op jeugdige leeftijd boeide, komt diverse keren in dit boek naar voren. Uiteindelijk lukt het hem om naar het Groen van Pinksteren Lyceum te gaan. Deze school speelt ook een rol in zijn tandenpoetsen verhaal. Dat zijn moeder nog profijt zal hebben van de studie van haar zoon blijkt wanneer zij denkt last te hebben van een spokende rat in haar huis.

More memories and his mother moving to Drenthe

There’s only one description of a family trip. His father is a volunteer at the local fire department. The crew offering assistance the circus to keep the tent upright during heavy winds. The complete crew receive free tickets for a show. After being many years a widow Lena remarriages her childhood sweetheart. She moves to Drenthe where a new husband lives. This second husband is heavily religious and prohibits Lena to see Maarten, because he is no longer a Christian. Mother and son met in secret. Over time begins the second husband to develop dementia. When the second husband has almost no recognition anymore Lena decides to return to Maasland. After Lena ’s death several notes are found. Lena has indicated on this notes which psalms in the old rhymed version should be sung on her funeral. Maarten himself plays the organ in the church. The book ends with the Apostles’ Creed in old Protestant version. Maarten gives his thoughts and ideas about the Apostles’ Creed.

Het Circus en de verhuizing van zijn moeder

Het enige beschreven gezamenlijke uitje van het gezin is een bezoek aan het circus. De vader is lid van de vrijwillige brandweer en ontvangt vrijkaartjes voor een voorstelling na geboden hulp van deze brandweer om de tent overeind te houden tijdens zware windstoten. Na jaren weduwe te zijn geweest hertrouwd Lena met haar jeugdliefde en verhuisd naar Drente. Deze tweede echtgenoot is zwaar gelovig en verbiedt Lena omgang met Maarten, die met het geloof gebroken heeft. Moeder en zoon ontmoetten elkaar in het geheim. Na verloop van tijd begint deze tweede echtgenoot te dementeren, waarop Lena besluit terug te keren naar Maasland. Na het overlijden van Lena worden diverse briefjes gevonden waarop Lena heeft aangegeven welke psalmen, in oude berijming, er gezongen dienen te worden op de begrafenis. Maarten zelf bespeelt het orgel in de kerk. Het boek eindigt met de Apostolische Geloofsbelijdenis in oude protestantse versie. Maarten geeft hierbij zijn gedachten en bedenkingen weer.

Next on my reading table

Next book, Volgend boek: Blijven Ademhalen, Hedi de Vree

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.