De ijsmakers written by Ernest van der Kwast was published in January of this year. I bought this book during the annual Boekenweek and placed it on my pile because I was already reading another book. It may be not a surprise but just like my fabric I also have a book stash. In the course of time I bought to much books and haven’t had and still not have always the time to read all the books. A while I decided to limit the purchase of books: reading to 2 books of my stash versus one new purchased book.

De ijsmakers van Ernest van der Kwast verscheen in Januari van dit jaar. Het boek kocht ik tijdens de Boekenweek en legde het op mijn stapel te lezen boeken. Net als bij stof heb ik ook een voorraad boeken verzameld in de loop der tijd. De aanschaf van boeken probeer ik te beperken: 2 ongelezen boeken versus 1 nieuw aangeschaft.

Perfect weather to read the book

Actually, I could not have chosen a better moment to read this book. In the book there are many descriptions of the ice preparation of a variety of taste: I often would have liked to try how they tasted.

Eigenlijk had ik geen beter moment kunnen kiezen om dit boek te lezen. Bij de beschrijven van de bereiding van de diverse soorten ijs kreeg ik vaak de gedachte: dit wil ik wel eens proeven.

More about the book De IJsmakers

The book is about the second and third generation of the family Talamini, the ice-cream makers. Every winter, the ice-makers return to their home villages in the north of Italy, the Dolomites. Father Giuseppe has two sons, Giovanni and Luca. Father Giuseppe runs an ice-cream shop in Rotterdam. The tradition is that the eldest son, in this case Giovanni, would have to continue the ice-cream shop of his father, but he chooses for the literature. A regular returning visitor to the ice-cream shop, who often drinks an espresso at the ice-cream shop, introduced Giovanni to poetry. Luca succeeds his father in the ice-cream shop. During a winter when the boys are teenagers, they meet Sophia. Sophia is the prettiest girl in the village and both guys are in love with her. Eventually Luca will marry Sophia.

Het boek gaat over de tweede en derde generatie ijsmakers van de familie Talamini. Elke winter keren de ijsmakers terug naar hun geboortedorpen in het noorden van Italië, de Dolomieten. Vader Giuseppe heeft 2 zonen, Giovanni en Luca. Vader heeft een ijssalon in Rotterdam. Gewoontegetrouw zou Giovanni als oudste zoon de ijstraditie van zijn vader moeten voortzetten, maar hij kiest voor de literatuur. Een trouwe bezoeker van de ijssalon, die daar vaak een espresso drinkt, van zijn vader heeft hem kennis laten maken de poëzie. Luca volgt zijn vader op in diens ijssalon. Tijdens een van de winters als de jongens pubers zijn, ontmoeten zij Sophia. Sophia is het mooiste meisje van het dorp en beide jongens zijn verliefd op haar. Uiteindelijk zullen Luca en Sophia trouwen.

Making Choices

The book is besides the love for ice-cream and its preparation, also about choices (choosing poetry), family ties and traditions. Gradually, the book shows that father Giuseppe would rather become an inventor then an ice-cream maker and also Luca would have chosen something else. The family ties are interwoven in a special way. Luca appears to be sterile and Luca asks is Giovanni to make her pregnant so Sophia her greatest wish can be fulfilled: having a child. A son is born and the fourth generation of the ice-cream makers lies in the cradle.

Het boek gaat naast liefde voor ijs en de bereiding ervan, ook over keuzes (kiezen voor poëzie), familiebanden en tradities. Gaandeweg het boek blijkt dat vader Giuseppe liever uitvinder was geworden en ook Luca had graag een andere weg gekozen. De familiebanden worden op een bijzondere manier verweven. Luca blijkt onvruchtbaar en op Luca’s verzoek zorgt Giovanni ervoor dat Sophia haar grootste wens vervuld wordt. Een zoon wordt geboren en de vierde generatie voor de ijssalon ligt in de wieg.

The start of the book De IJsmakers

The book begins with the great-grandfather and also ends with him. When the great-grandfather is about sixteen he goes with a chestnut salesman to Vienna. In Vienna he eats his first ice-cream. It’s such an experience that he decides to become an ice-cream maker and as soon he returns in his home village, he goes to work with an ice-cream machine which he bought in Vienna. In the cellar he makes his ice-cream creations assisted by the girl next door, the prettiest girl in town. The great-grandfather leaves the valley as the girl next door stands naked for him on a night. She wants a child by him. He is unable to express his love for her and despite his love for her he walks away. Out of the valley. He takes the boat and goes to America.

Het boek begint met de overgrootvader en eindigt ook met hem. Overgrootvader gaat een winter mee met een kastanje verkoper naar Wenen. Daar maakt hij kennis met ijs. De smaak en sensatie van het ijs doen hem besluiten om ijsmaker te worden en bij terugkeer in het dorp gaat hij aan de slag met een meegebrachte ijsmachine. In de kelder maakt hij zijn ijscreaties bijgestaan door zijn buurmeisje, het mooiste meisje van het dorp. Overgrootvader vertrekt uit het dal als het buurmeisje zich op een nacht naakt vertoont aan hem. Zij wil een kind van hem. Ondanks zijn liefde voor zijn buurmeisje, die hij niet onder woorden kan brengen, loopt hij het dal uit, stapt op een boot en verdwijnt naar Amerika.

Contrasts

The book is full of contracts. After the disappearance of the great-grandfather the girl next door stays in bed. Sophia does the same when her child wish isn’t forthcoming. The great-grandfather makes a long journey. His grandson will make many journeys and eventually the great-grandson will leave his parents. The great-grandfather will not become a lumberer like his father but an ice-cream maker. His grandson Giovanni chooses for poetry.

Het boek zit vol met overeenkomsten. Het buurmeisje van overgrootvader trekt zich terug op bed na zijn verdwijning gelijk Sophia die op bed blijft liggen als de kinderwens uitblijft. Overgrootvader maakt een verre reis. Zijn kleinzoon zal er vele maken en uiteindelijk vertrekt ook zijn achterkleinzoon. Overgrootvader volgt zijn vader niet op, maar wordt ijsmaker. Zijn kleinzoon Giovanni volgt zijn vader niet op, maar kiest voor de poëzie.

Surprises in this book

There are surprises in the book: The meeting with two actually existing writers. The great-grandson meets Jules Deelder, a poet living in Rotterdam. The two sons of the Moroccan butcher Benali, who has a butcher shop a few blocks away. Both are sitting on the terrace of the ice cream shop, when Giovanni visits the ice-cream shop soon after his nephew left his parents. Here, the eldest son as also chosen literature and has become a well-known writer, Kader Benali. Both, Kader and Giovanni, are tanned by the sun, slim build and well-dressed both not looking like their hardworking younger brothers, who show clear traces of their hard work, pale appearance, bended back and lots of muscle.

Er zijn verrassingen in het boek: de ontmoeting met twee bestaande schrijvers. De achterkleinzoon ontmoet Jules Deelder, Rotterdamse dichter. De twee zoons van de Marokkaanse slager Benali, die een paar straten verderop een slagerij heeft. Beide zitten samen op het terras van de ijssalon als Giovanni thuiskomt kort na het vertrek van zijn neef. Ook hier heeft de oudste zoon voor de literatuur gekozen en is een bekende schrijver geworden, Kader Benali. Zowel Kader als Giovanni, beide gebruind, slank en goedgekleed lijken niet op hun hardwerkende jongere broers, die duidelijk sporen vertonen van hun harde werken, bleek uiterlijk, gebogen en veel spier.

Fourth generation ice-cream makers?

At the end of the book it’s clear that there will not be a fourth generation ice-cream makers. The great-grandson has left after a fight with his father and wanders somewhere around in South America. Sophia, his mother, returns to bed and withers away. She’s lost without her son. The book leaves open whether Giovanni is able to get her out of bed for the second time. The book ends with return of the great-grandfather after two years in the valley and the reunion with the girl next door.

Aan het eind van het boek wordt duidelijk dat er geen vierde generatie ijsmaker komt. De achterkleinzoon is na een ruzie met zijn vader vertrekken en zwerft rond ergens in Zuid-Amerika. Sophia, zijn moeder, die zonder haar zoon de weg kwijt is, keert terug naar bed en kwijnt weg. Het boek laat open of Giovanni in staat is om haar uit bed te krijgen. Het boek eindigt met terugkeer na 2 jaar in het dal van de overgrootvader en de hereniging met zijn buurmeisje.

Leuk dat je de tijd nam om mijn bericht te lezen. Ik hoor graag wat je er van vond. Thank you for taking the time reading this blogpost and taking the time to write a comment for this post. I really do appreciate it.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.