Waanzin in de wereldliteratuur – Pieter Steinz

Waanzin in de wereldliteratuur van Pieter Steinz

Today I finished the essay: Madness in the world literature by Pieter Steinz.
Vandaag heb ik de essay Waanzin in de wereldliteratuur van Pieter Steinz uitgelezen.

Pieter SteinzPieter Steinz lives nearby the Haarlems Dolhuys. It’s now a museum that tells the story of psychiatry through the ages. The Dolhuys was founded around 1300 as a home for the lepers. The Dolhuys is placed outside the walls of Haarlem, because the lepers were considered to be unclean. In the sixteenth century the madmen and the fools joined the lepers.

Pieter Steinz woont in de buurt van het Haarlems Dolhuys, dat nu een museum is en het verhaal vertelt van de behandeling van psychiatrische patiënten door de eeuwen heen. Het  Dolhuys is gesticht rond 1300 en staat buiten de stadsmuren, omdat de de leprozen beschouwt werden als onrein. In de 16e eeuw kregen zij gezelschap van gekken en dwazen.

For each subject in his book Pieter Steinz uses a room off the Dolhuys. Each room tells us something about how the world looked to the madmen and fools beginning with the Greeks in 2500 BC. Pieter Steinz starts with telling something about the history of the dolhuizen in general, then about the mentally disturbed characters in books, like Mr. Rochester in Jane Eyre and Don Quichot. His next subject is the mentally disturbed writers like Edgar Allen Poe. He ends his essay by saying that there aren’t many psychiatrists writing books. The final pages of this book contains a ranked list of a number of books by subject.

Voor ieder onderwerp in zijn boek gebruikt Pieter Steinz een zaal uit het Dolhuys. Elke zaal vertelt iets over hoe de wereld keek naar de gekken en dwazen beginnende met de Grieken in 2500 vC. Pieter Steinz begint met iets te vertellen over de historie van dolhuizen in het algemeen en gaat vervolgens door met gestoorde karakters in boeken zoals Mr. Rochester in Jane Eyre en Don Quichot. Zijn volgend onderwerp zijn de gestoorde schrijvers zoals Edgar Allen Poe. Hij eindigt zijn essay met de conclusie dat er niet veel psychiaters zijn die boeken schrijven. De laatste pagina’s van dit boek bevatten een gerangschikte opsomming van een aantal boeken naar onderwerp.

It is a very readable book that still gives great information in a very brief form. The book ends with a quote: Ever read a normal book? And……., liked it? It’s a small change of the slogan which is used by the Pandora foundation, which takes care of people with a psychiatric problem. (Ever met a normal person? And……., liked it?)

Het is een zeer leesbaar boekje dat in zeer beknopte vorm toch leuke informatie geeft. Het boekje eindigt met een quote: ooit een normaal boek gelezen? En…..,  beviel het? Het is een kleine variatie op de slagzin van de stichting Pandora die zich ontfermt over mesen met een psychiatrisch probleem. (Ooit een normaal mens ontmoet? En……., beviel het?)

2 shades of blue

2 shades of blue – the idea

In January I made this jeans from my TNT. When I was buying fabric for The Lumpy Space Princess project I came across a blue/white fabric (stretch cotton: 97% cotton and 3% spandex) and decided to buy it for another pair of pants.

sewing jeans

In januari heb ik deze jeans van mijn TNT gemaakt. Toen ik garen ging kopen voor de stof van het Lumpy Space Princess project kwam ik een blauw/witte stof (stretch katoen: 97% katoen en 3% elasthan) tegen en besloot het te kopen voor een nieuwe broek.

Although I use this pattern over and over again I wasn’t 100% happy with the outcome and look of my new jeans. After wearing it a couple of times the back of the jeans seemed to be too high. I decided to draft a new pattern.

Hoewel ik dit patroon al een aantal malen heb gebruikt, was ik deze keer niet 100% tevreden met het resultaat van mijn spijkerbroek. Na het een aantal maal te hebben gedragen leek de achterkant van de jeans voor mijn gevoel te hoog te zijn. Ik besloot om een nieuw patroon te tekenen.

2 shades of blue – the make

sewing jeansThe new drafted pattern has only a front and a back with a joke. Pockets or any other details I will add depending on the inspiration I have so to give it each time another look. However one element keeps returning: the high/low seams of the pants. I like that detail because by that way the hem of the pants fits beautiful on shoes or ankle-boots  After cutting I basted the pants and fitted them. When I looked in the mirror I saw that the fabric on the front is lighter then the back. When my husband came home I asked him if he could see something. He told me he couldn’t see what could be wrong so I told him about the color difference of the front and back. I hadn’t noticed that when I bought the fabric. A couple of days later I returned to the shop to take a look at the fabric again, but I still couldn’t see it the difference. Now the pants is finished it doesn’t bother me: I rather like the effect. I came up with the idea to give it the name 2 shades of blue.

Het nieuwe getekende patroon bestaat uitsluitend uit een voor- en achterkant. Zakken en andere details voeg ik elke keer al naar gelang in mijn hoofd opkomt. Maar een element blijft terugkeren: de hoog/laag zomen van de broek. Deze zomen zorgen ervoor dat de broek mooi valt op schoenen en enkellaarsjes. Na het knippen reeg ik de broek en trok het aan om te passen. Toen ik in de spiegel keek, zag ik dat de stof aan de voorkant lichter is dan de achterkant. Toen mijn man thuis kwam vroeg ik hem of hij iets kon zien. Hij zie dat hij niets kon ontdekken, dus ik vertelde hem over de voor- en achterkant een kleurverschil hadden. Het was mij niet opgevallen toen ik de stof kocht. Een paar dagen later ging ik terug naar de winkel om nogmaals naar de stof te kijken, maar ook nu viel mij het verschil mijn niet op. Nu de broek klaar is stoort het mij niet: ik ben eigelijk wel blij met het effect. De naam van de broek is dan ook 2 shades of blue.

sewing jeans

This time I made an effort trying to make the perfect back pocket. The size and where the back pocket is sewed on the pants is crucial, it can make or break your pants. After basting the pockets on the back I fitted the pants and the place and size seemed right.

Dit keer heb ik extra aandacht besteed aan het maken van de perfecte achterzak. De grootte en de waar de achterzak op de broek wordt gezet is van cruciaal belang voor het effect, het kan je broek maken of breken. Nadat de zakken op de achterkant geregen waren en ik tevreden was met het resultaat heb ik de zakken op de achterkant van de broek genaaid.

sewing jeans The lining of the pockets are made from an old black shirt that was also made of stretchy, slightly thinner cotton with the same mixture as the fabric of the pants. The waistband on the inside is finished with a bias band of the same stretchy cotton.

De binnenkant van de zakken zijn gemaakt van een oude zwarte blouse van dezelfde iets dunnere rekbaar katoen dan de stof van de broek. De tailleband is aan de binnenkant afgewerkt met een biasband van hetzelfde elastische katoen.

Instead of using rivets I sewed crosses. Because I didn’t used rivets I decided the use a button instead of jeans button. The button came from my mothers sewing box.

In plaats van klinknagels heb ik kruisen genaaid. Omdat ik geen klinknagels gebruikte besloot ik op de tailleband een knop te naaien in plaats van een jeans knop. De knoop kwam uit mijn moeders naaidoos.

sewing jeans

Total costs: Fabric €14,35. Zipper €1,50. Yarn €2,00. Interfacing €0,50.

Time used for this project: drafting 4h, cutting 2h, sewing 6h

Totale kosten: Stof € 14,35. Rits € 1,50. Garen € 2,00. Versteviging € 0,50.

Arbeidsuren voor dit project: tekenen 4uur, knippen 2uur, naaien 6uur

Conclusion: After making a new pattern this pants fits more then the jeans. It’s comfortable and has a good amount of stretchiness. I’m looking forward to work with this new pattern again. The pants works well with the LBS.

Conclusie: Na het maken van een nieuw broekpatroon past deze broek beter dan de jeans. Deze broek is comfortabel en heeft een goede hoeveelheid rekbaarheid. Ik kijk ernaar uit om de volgende keer weer een broek te naaien met dit nieuwe patroon. De broek past goed bij de LBS.

less becomes more or the making of the LBS

less becomes more or the making of the LBS – the idea

less becomes more or the making of the LBS is made of leftover fabric. After making 2 tops no4 from Drape Drape 2 last year I came across MCalls 6400 on the internet. It seemed an easy pattern and I liked the look. I used it as inspiration and I drafted my own version. I bought 2 m black knit fabric. After making the sweater I was left with leftovers. A rectangle piece of fabric was turned into a tunnel scarf combined with a piece of leftover lining from a jacket that I sewed for my eldest daughter: sewing double. The scarf is made for the let them sew cake challenge from The Monthly Stitch and pants is also from the same challenge.

sewing sweater Na het maken van 2x shirt no4 van Drape Drape 2 vorig jaar kwam ik op internet MCalls 6400 tegen. Op het eerste oog ziet het er eruit als een eenvoudig patroon. Het diende als inspiratie en ik besloot om mijn eigen versie te tekenen. Ik kocht 2 m zwart gebreide stof. Na het maken van de trui had ik nogal wat stof over. Van een recht stuk stof over de volle breedte maakte ik een tunnel sjaal samen met een restje voering van een jasje dat ik naaide voor mijn oudste dochter: sewing double. De sjaal is gemaakt voor let them sew cake thema van The Monthly Stitch, ook de broek die ik bij deze trui draag komt van hetzelfde thema.

(meer…)

Asymmetrical triangle knitted shawl

Asymmetrical triangle knitted shawl – the pattern

Asymmetrical triangle knitted shawl is named Me and You and You and Me. It’s a line of a song called Happy Together. The shawl is knitted with two colors. The asymmetrical triangle shape is created using short rows. The pattern is created by slipped stitches, twisted stitches and knitting stripes with both colors.

Asymmetrical triangle knitted shawl

(meer…)

De Zomer Hou je ook Niet tegen

De Zomer Hou je ook Niet tegen

Today I finished reading the boekenweekgeschenk, De Zomer Hou je ook Niet Tegen by Dimitri Verhulst. The main character in this book is a man in his late 50. He takes a physically and mentally handicapped boy, who lives in a protected residential environment and becomes 16 the next day on a trip. He takes the boy to Provence and meanwhile tells him the story about the love between his mother and him. Provence, food and drink played a major role in the period of their love play. En route and in Provence the main character introduce the food and drink too the boy he used to share with his mother.

Dimitri Verhulst

Vandaag heb ik het boekenweekgeschenk, De Zomer Hou je ook Niet Tegen door Dimitri Verhulst, uitgelezen. De hoofdpersoon in dit boek is een man van eind 50, die op stap gaat met een lichamelijk en geestelijk gehandicapte jongen die in een beschermde woonomgeving woont en de volgende dag 16 jaar zal worden. Hij neemt de jongen mee naar de Provence en vertelt hem ondertussen de geschiedenis van de liefde tussen zijn moeder en hem. De Provence, spijs en drank speelden een grote rol in de periode waarin hun liefde speelde. Onderweg en in de Provence laat de hoofdpersoon de jongen ondertussen kennismaken met de spijs en drank die hij deelde met zijn moeder.

The love between woman and man is intense, but when it becomes clear that the woman has a child wish and he hasn’t the man leaves the woman. Three months after they have been together for the last time the woman is pregnant. Who the father is, remains a mystery. When the boy is 6 years, the woman reveals a fatal disease and she deceased after three months. The main character decides to continue visiting the boy in the home. At birth, the doctors have given the boy a life expectancy of 16 years. This fact makes the main character decide to take the boy on a tour.

De liefde tussen de vrouw en man is intens, maar zodra duidelijk wordt dat de vrouw een kinderwens heeft en hij niet gaan zijn uit elkaar. Drie maanden na hun laatste samenzijn blijkt de vrouw zwanger. Wie de vader is, wordt nergens duidelijk. Als de jongen 6 jaar is, openbaart zich bij de vrouw een fatale ziekte waar zij na 3 maanden aan bezwijkt. De hoofdpersoon besluit om de jongen te blijven bezoeken in het tehuis. Bij zijn geboorte hebben de artsen de jongen een levensverwachting van 16 jaar gegeven. Dit gegeven doet de hoofdpersoon besluiten om met de jongen op stap te gaan.

In addition to writing the boekenweekgeschenk a writer, journalist or critic the request from CPNB to write an essay on the motto of that year. This year: too crazy for words. The writer of boekenweekgeschenk and the essay are bound by a prescribed number of pages.

Naast het schrijven het boekenweekgeschenk krijgt een schrijver, een journalist of recensent het verzoek van CPNB om een essay te schrijven over het motto van dat jaar. Dit jaar: te gek voor woorden. Net zoals bij het boekenweekgeschenk is de schrijver gebonden aan een voorgeschreven aantal pagina’s.

Pieter SteinzMy next book is this essay: Madness in the world literature by Pieter Steinz.

Mijn volgende boek is deze essay: Waanzin in de wereldliteratuur van Pieter Steinz.

slouchy sweater becomes slouchy tee

slouchy sweater becomes slouchy tee – the idea

Slouchy sweater becomes slouchy tee is made of the same pattern that was used for this sweater. I decided to turn this slouchy sweater into the slouchy tee using fabric from an another project which turned into a failure. Lucky for me it was a very boxy project, the front and the left was cut in one piece together with one sleeve. I only had to sew the other sleeve in. Unfortunately the garment was to small. Because the front. left and sleeve were one piece I had a large piece of fabric and together with leftovers I had enough to try this project.

(meer…)

Triple black Jacket

Triple black Jacket – the story

Tripe Black jacket is finished today. Triple Black jacket was a request from a daughter of one of my dear rowing friends. The jacket is special made for her because she is a student in Wageningen. She joined the Wageningse student association almost 2 years ago.

sewing jacketVandaag heb ik het Triple Black jasje afgemaakt. Het Triple Black was een verzoek van een dochter van één van mijn beste roei vriendinnen. Dit jasje is speciaal voor haar gemaakt, omdat ze een student in Wageningen is. Bijna 2 jaar geleden is zij lid geworden van de Wageningse studenten vereniging.

(meer…)