Een duivel met een ziel Richard Osinga

IMG_1381Een duivel met een ziel by Richard Osinga is a book about the history of the French soldiers in Marokko. The first chapter begins with a meeting between Le Moine and Pisani during the first world war. Le Moine and Pisani are the two main characters in this book. They are French soldiers who were from 1909 to 1912 in Morocco to help the sultan with his fight against the various Berber tribes from the mountains. Besides the French army are helping the sultan in assisting him in his fight against the Berbers France also would like to  turn Morocco into a French colony.  Le Moine takes care off on a Berber Girl, called Ibtisam. Her mother was killed during a fight between the French soldiers and the Berbers. Ibtisam reminds him of his own little sister Colette, which is retarded. As he used formerly be responsible for his sister, he now feels a responsibility for this girl.

Een duivel met een ziel geschreven door Richard Osinga vertelt het verhaal van twee franse soldaten in Marokko. Het eerste hoofdstuk begint met een ontmoeting tussen Le Moine en Pisani tijdens de eerste wereldoorlog. Le Moine en Pisani zijn de twee hoofdpersonen in dit boek en zijn Franse soldaten die van 1909 tot 1912 in Marokko de sultan helpen met zijn strijd tegen de verschillende Berberstammen uit de bergen. Naast dat het franse leger de sultan helpt in zijn strijd tegen de Berbers wil Frankrijk graag een kolonie maken van Marokko. Le Moine trekt zich het lot aan van een Berbermeisje, Ibtisam genaamd, waarvan de moeder is omgekomen. Ibtisam doet hem denken aan zijn eigen kleine zusje Colette, die zwakbegaafd is. Zoals hij vroeger zich vroeger voor zijn zusje verantwoordelijk, zo voelt hij zich nu verantwoordelijk voor dit meisje.

The two main characters lose each other during their stay in Morocco. Le Moine attempts during his stay in Morocco to understand more about the country and its people. He nickname is number 7, because he belongs to one of the 10 best gunners. Gradually, the book introduces the cruelty of the sultans, persevering Berbers and the Moroccan army leaders. They all play their own game and thus trying to defend their case. The enemy of yesterday, is today your friend and can be your enemy again tomorrow. During his stay he loses Ibtisam. He undertakes a search for her. During the search Le Moine has the company of a Moroccan soldier. Sadly he doesn’t find her back but when his return to France in 1912 is inevitable, he sees her again.

De beide hoofdpersonen raken elkaar tijdens hun verblijf in Marokko kwijt. Le Moine probeert tijdens zijn verblijf in Marokko meer van het land en de inwoners te begrijpen. Hij heeft de bijnaam nummer 7, omdat hij tot 10 beste kanonniers behoort. Gaandeweg het boek maak je kennis met wrede sultans, volhardende Berbers en Marokkaanse legerleiders die allemaal hun eigen spel spelen en zo ook hun zaak verdedigen. De vijand van gisteren, is de vandaag je vriend en kan morgen weer je vijand zijn. Gedurende zijn verblijf raakt hij Ibtisam kwijt. Samen met een Marokkaanse soldaat onderneemt hij een zoektocht naar haar. Hij vindt haar niet terug. Als in 1912 een terugkeer naar Frankrijk onvermijdelijk is, ziet hij haar terug.

The final chapter of this book takes you back to the meeting of these two men. Pisani would like to know if Le Moine has been able to find Ibtisam back. In the meantime they have told each other what has happened to the both of them during the times when they were not together in Morocco.

Het laatste hoofdstuk van dit boek brengt je terug naar de ontmoeting van deze twee heren. Zo wil Pisani graag weten of Le Moine Ibtisam nog gevonden heeft. Zij hebben elkaar dan verteld wat beide is voorgevallen in de tijden dat zij niet samen waren in Marokko.

It’s very interesting book. It gives a good description of the first decade of the 20th century when the French soldiers came to Morocco.

Al met al een bijzonder boek waarin veel te lezen valt over het begin van de franse periode in Marokko.

Tulips and herring or famous dutch products

IMG_1619At this moment our eldest daughter is working for accountants firm. Yesterday her firm was having a business company promotion. It was the annual network and herring party. When she told us about it she said that the men were wearing oranges ties but that there wasn’t an orange item for the ladies. I offered her to make a fabric orange tulip for her and turn it into corsage/brooch. She loved the idea and told her two other female colleagues, who also would be present at the promotion. They asked her if I could make two more.

IMG_1641 x kMomenteel werkt onze oudste dochter voor een accountantskantoor. Gisteren had dit bedrijf een promotiedag. Het was de jaarlijkse netwerk en haringparty. Toen ze ons erover vertelde zei ze dat de mannen oranje stopdassen zouden dragen, maar dat er geen oranje voor de dames was. Ik bood aan om voor haar een oranje tulp van stof te maken, die ze als broche kon dragen. Ze vond het een prima idee en vertelde het aan twee van haar vrouwelijke collega’s dat zij een tulp-broche zou dragen op die dag. Zij vroegen haar of ik er nog twee kon maken.

Now I had to buy orange fabric. I had no idea where I could find that. Last Friday was very hot weather and my husband and I decided to make an early walk to Haarlem and drink some coffee there. Returning home I remembered that there was a quilting shop in Groot Heiligland. There I found the perfect lovely orange fabric. Soon after we came home our daughter phoned us asking me if I could make some more tulips, because there would be also some female colleagues walking around. Now the total to make was seven. Luckily I had enough fabric to make seven matching tulips.

IMG_1635 xIk had geen idee waar ik oranje stof zou kunnen kopen. Afgelopen vrijdag was het warm en mijn man en ik besloten om een vroege wandeling naar Haarlem te maken om daar koffie te drinken. Op weg naar huis herinnerde ik mij dat er een quilt winkel is in Groot Heiligland, waar ik de stof vond die ik nodig had. Eenmaal thuis belde mijn dochter of ik nog een paar extra kon maken. Gelukkig had ik genoeg stof om de zeven identieke tulpen te maken.

The tutorial to make this tulips was found here. Now I had to think about how to make the stem. In the local charity shop I found a bundle of pipe cleaners and luckily I had a piece of green silk in my stash so I was ready to start. First I made the stems. When they were I started making the flowers and attached each flower on to a the stem. The leaves have fusible interfacing to give them stiffness. At the back I sewed a safety pin. This project was something completely different then my usual swings and I really loved making them. Perhaps I make some more for a flower arrangement in a vase so I never have to worry forgetting to give them water.

IMG_1620Dit is de instructie voor het maken van de tulpen. De stengel is gemaakt van pijpenragers die ik vond in een goede doelen winkel in ons dorp. In mijn voorraad had ik nog groene zijde stof liggen. Eerst werden de stelen gemaakt zodat ik daarna de bloem erop kon bevestigen. De blaadjes hebben strijkbare versteviging en aan de achterkant is de veiligheidsspeld genaaid. Dit project was leuk om te doen en totaal iets anders dan ik normaal doe. Misschien maak ik er nog een paar voor in een vaas, zodat ik nooit me zorgen hoef te maken over water geven.

Total costs: Fabric: €3,00. Yarn €1,00. Pipe Cleaners €0,50

Time used for this project: cutting 2h, sewing 7h

Totale kosten: Stof: € 6,00. Garen € 1,00. Pijpenragers €0,50

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 7uur

Turn the Inside Out or Large becomes Small

IMG_1594 IMG_1600

Recently my mother and I bought some new clothes for her. When we got home we sorted out her closet and some clothes were put in a plastic bag ready to take to the charity shop. A faded blue OSKA T-shirt was no longer suited for the charity shop. I decided to use it to work out an idea that I had with a boat neck. I made a sketch of what I had in mind.

faded blue
faded blue OSKA

Onlangs ging ik met mijn moeder nieuwe kleren voor haar kopen. Bij thuiskomst hebben we samen haar kast uitgezocht en enkele kledingstukken weggedaan voor de kringloopwinkel. Een verwassen blauw T-shirt was niet meer geschikt voor de kringloopwinkel. Ik besloot het te gebruiken om een idee uit te werken dat ik had met een boothals. Van het idee wat ik in gedachte had, maakte ik een schets.

IMG_1597

After making the sketch I carefully took out the seams of the T-shirt. I then saw that the inside looked much better than the outside. A pants I was working was also on the table and both were found to fit well together. Then I decided to make an effort of this T-shirt and decided to make a T-shirt that would fit and looked good so I would actually wear it.

Na het maken van de schets heb ik T-shirt zorgvuldig uit elkaar gehaald en de binnenkant zag er beter uit dan de buitenkant. Op tafel lag ook een broek waar ik aan bezig was en beide bleken prima bij elkaar te passen. Daarop besloot ik ervoor te zorgen dat het T-shirt goed zou vallen zodat het daadwerkelijk te dragen zou zijn.

IMG_1602

The finishing of the boat neck took considerably more time than cutting and sewing the T-shirt. The angle between the front and back is very important. Before I started cutting the definitive neckline, I first tried the T-shirt on to locate the position of the boat neck. Then I experimented with strips of fabric to figure out how I had to finish it and to get the right look.

De afwerking van de boothals kostte aanzienlijk meer tijd dan het knippen en naaien van het T-shirt. De hoek tussen voor- en achterpand is erg belangrijk. Voordat ik de definitieve neklijn knipte, heb ik eerst het T-shirt aangetrokken om de plaats van de bootnek te bepalen. Daarna heb ik met repen stof geëxperimenteerd om de juiste look te krijgen.

Total costs: Yarn € 1,00

Time used for this project: pattern drafting 1.5h, cutting 2h, sewing 6h

Totale kosten: Garen € 1,00

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1.5uur, knippen 2uur, naaien 6uur

Conclusion: I’m very pleased with the total outcome of this T-shirt especially the result of the neckline. Using the inside of the old T-shirt makes it fits surprisingly well with black, blue and white jeans. I have another, discarded, T-shirt lying around which belonged to my eldest daughter. This time I will try to make the neckline at the front slightly higher.

Conclusie: Met het resultaat van de hals ben ik zeer tevreden. Nu de binnenkant van het oude T-shirt is gebruikt past het verrassend goed bij zwarte, witte en blauwe jeans. Ik heb nog een ander, afgedankt, T-shirt liggen van mijn oudste dochter. Ditmaal plaats ik de halslijn aan de voorkant iets hoger.

The flowery blouse or La Chemise Bruyère

IMG_0216 xLast year I made the chemise Bruyère from Deer&Doe for my eldest daughter. It’s a lovely pattern and I decided to make another one for myself for the monthly challenge of TMS. This is for the separates contest

After measuring the pattern there were a couple of changes to make it more fitted:

▪ SBA

▪ downsizing from size 40 body gradually to size 36 on hips

▪ making the body longer

▪ replacing the collar to the center-front

▪ making a different sleeve placket

▪ making sleeve a little bit tighter

▪ making the shoulder fitted to my broad shoulders

Having small cup-size A I decided to skip the bust dart from the side-seam and only use bust dart from the waist seam. After making many garments and using all kinds of darts I prefer  princess darts or bust darts from the waist seam above the bust dart from the side-seam. 

IMG_0200 xVorig jaar heb ik de chemise Bruyère van Deer&Doe voor mijn oudste dochter gemaakt. Het is een leuk patroon en ik besloot er een voor mijzelf te maken voor het juni thema van TMS. Na het nameten van het patroon besloot ik de volgende aanpassingen te maken

▪aanpassing aan cupmaat

▪lijfje boven maat 40 geleidelijk naar heup maat 36

▪lijfje langer maken

▪kraag verplaatsen naar middenvoor

▪andere mouwsplit maken

▪iets strakkere mouwen

▪schouders aanpassen naar mijn brede schouders

Aangezien ik een kleine cupmaat heb, 75A, besloot ik om de bustenaad in de zijnaad te laten vervallen en alleen de taille bustenaad te gebruiken. Na het maken van veel kleding en alle soorten figuurnaden bevallen een prinsessennaad en de taille bustenaad mij het beste.

IMG_1470The fabric came from my stash. When or what for it was bought, I really can’t remember, but when I saw the fabric I fell in love with white flowers on the blue fabric. Bruyère is french for heather so this would make a perfect choice. There was 1.80m left and I paid only for 1.50m. The fabric width is 1.15m so it became a challenge to cut the pattern. It was possible but the cutting the sleeve was a problem. The solution was to make a seam at the same place of the sleeve placket. Sewing was really straight forward. At first sight it looks like a solid fabric, but actually it’s very sheer.

De stof komt uit mijn voorraad. Waarom en wanneer ik het gekocht heb weet ik niet meer, maar vanwege het blauw/witte patroon kon ik het niet weerstaan. Nu is Bruyère frans voor heideplant, dus was de keuze perfect. Er was nog 1.80m over waarvoor ik voor 1.50m betaalde. De stof is 1.15m breed en het was een uitdaging om de blouse van de stof te kunnen knippen. De mouw leverde een probleem, maar als ik de mouw in tweeën te knippen zou knippen, dan was het mogelijk. Zo ontstond er een naad waar ook het mouwsplit zou komen. Zo op het eerste gezicht lijkt de stof vrij solide, maar in werkelijkheid is het redelijk dun.

IMG_1469The sewing of the blouse was pretty straight forward. The collar is set in together with the shoulder yoke and front placket. By doing it this way you get a nice and crisp finish. Using sheer fabric I decided to cut the waistband twice instead of sewing the waistband with a french seam. On the inside of the blouse you now see the waistband with the wright side of the fabric too. The sleeve plackets looks the one which can be seen in mens dress-shirt, but the construction was different because I had two sleeve parts. Although the placket suggested at the pattern is fine I prefer the classic mens dress-shirt because the finishing is more refined. The placket is extra long so a buttonhole was made in halfway. And the longer makes it easier to roll up the sleeve and once it’s rolled it’s less bulky. Due to the sheerness of the fabric I used buttons instead of snaps. To find matching buttons was a bit of a challenge. Eventually I found them on the annual fabric market. They are hexagonal.

IMG_1468Het naaien op zich leverde geen problemen op. De kraag is mee gestikt met de schouderpas en de voorbies. Dat geeft een mooie afwerking. Omdat he dunne stof is heb ik de tailleband twee keer geknipt in plaats van de tailleband met een franse naad te stikken en de tailleband zo afgewerkt dat aan de binnenkant de goede kant van stof zichtbaar is. De mouwsplitten lijken op de splitten die normaal in een herenoverhemd zitten, maar de constructie is iets anders omdat er twee mouwdelen waren. Persoonlijk vind ik de klassieke mouwsplit mooier dan het splitje die bij het patroon werd gemaakt. Het splitje is extra lang gemaakt en halverwege heb ik een knoopsgat genaaid. Vanwege de aard van de stof heb ik geen drukkers gebruikt maar knopen. Het vinden van de juiste knopen was nog wel een uitdaging. Uiteindelijk liep ik er op een jaarlijkse stoffenmarkt tegenaan.

IMG_0203 xTotal costs: Fabric €15,00. Yarn €2,50. Interfacing €0,50. Buttons €4,50. Chemise Bruyère was already bought.

Time used for this project: cutting 2.5h, sewing 10h

Totale kosten: Stof €15,00. Garen €2,50. Interfacing 0,50. Knopen €4,50. Chemise Bruyère was al eerder gekocht.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2.5uur, naaien 10uur

Conclusion: The Chemise Bruyère is a lovely pattern. The blue/white fabric combines very well with all my blue jeans and white jeans. Sometimes I wear it unbuttoned with a plane white or blue T-shirt. By wearing it this way it looks a bit like a long jacket-blouse. Although I really like the pattern I don’t think I’m going to make another one in the near future for myself. One Chemise Bruyère in my closet is enough for me.

IMG_0194 xConclusie: De Chemise Bruyère is een erg leuk patroon. De blauw/witte stof staat goed bok zowel blauwe als witte jeans. Het is ook prima te gebruiken als een jasbloesje met een blauw of wit T-shirt eronder. Hoewel ik het  een geslaagd patroon vind zal ik het niet zo gauw voor mijzelf voor een tweede keer maken.

A new jacket or reducing stash

IMG_1514As seasons turns from winter into spring and summer and summer into autumn and winter, there is always a moment to take a look at your wardrobe and to be critical about what is hanging in your closet and especially the portability of a garment. I am not going to explain how to do this, there is plenty written about. Nor am I going to tell you how I do it. Except a wardrobe, I also have (of course) a stock of fabrics, sometimes with a sewing pattern of the garment to make. When I buy fabric and patterns I don’t have the intention to turn them into stash, but sometimes something happens and the fabric and pattern end on the shelf of my closet. The question now is, is this going to happen. Do I still find the pattern and fabric suitable and wearable or was it something I bought in impulse. One of these fabric-pattern packages has become this jacket. So in this case the original plan was carried out.

IMG_1539

Bij het wisselen van de seizoenen is er altijd weer het moment om je kledingkast weer eens te bekijken en kritisch te zijn over wat er in je kast hangt en dan met name de draagbaarheid van een kledingstuk. Over hoe je te werk moet gaan, zal ik niet uitweiden, daar is genoeg over geschreven. Evenmin ga ik vertellen hoe ik dat doe. Behalve een kledingkast heb ik (natuurlijk) ook nog een hoeveelheid stof op voorraad liggen, soms met de patronen erbij. Uiteraard koop ik geen stof en patronen om er voorraad van te maken, maar er zijn tijden dat het gewoon gebeurt. De vraag waar ik mij dan ook overbuig is, past dit. Vind ik dat patroon en die stof nu nog wel zo leuk of was het ook zo’n bekende impulsaankoop. Een van deze stof-patroonpaketten is dit jasje geworden.

IMG_1546The pattern is from Knipmode January 2014 and the fabric was also bought in the same month. The funny thing is that in the meantime I’ve already sewn 2 jackets (number one and number 2) for myself, but for some inexplicable reason never this jacket. The jacket is a classic model with a princess seam in the front and center- and back seam and two darts in the back. Instead of a lapel the jacket has a neckband with two cutouts in it. I cut size 38 and made two small changes: SBA and fitting the shoulder to my size. Although I had fitted the jacket twice during the sewing process I decided after finishing the whole jacket to make the jacket a little bit slimmer: I took 1cm off the side seams, the center back seams and the back darts. The result is now to my satisfaction and more fitted. The T-shirt under the jacket is the famous one piece twisted top from the first Pattern Magic book by Tomoko Nakamichi.

IMG_1534

Het patroon is uit KNIPmode januari 2014 en de stof is er in dezelfde maand bijgekocht. Het grappige is dat ik ondertussen al wel voor mezelf 2 andere jasjes (nummer 1 en nummer 2) heb genaaid, maar om de een of andere onverklaarbare rede nooit dit jasje. Het jasje is een klassiek model, met in het voorpand een prinsessennaad en in het achterpand een middenachternaad en twee figuurnaden. In plaats van revers heeft het jasje een halsbies met twee knipjes erin. Ik besloot maat 38 te gebruiken met twee kleine aanpassingen: het innemen van de prinsessennaad op borsthoogte en de schouder naar mijn maat. Ofschoon ik het jasje twee keer heb gepast terwijl ik aan het naaien was, besloot ik nadat het af was toch het jasje wat in te nemen: 1cm van de zij- en middenachternaad en van de figuurnaden. Het eindresultaat is nu zoals ik het hebben wil. Het T-shirt is the twisted top uit Pattern Magic I.

IMG_1391The fabric I used is a coarsely woven off-white and blue fabric. For the neckline and two pockets, I chose a dark blue fabric. The lining is with a design. The inside of the jacket has a pocket which can be closed with a zipper. Inside pockets are very practical for a small wallet, banking and OVkaart and mobile phone. The center back of the lining has a pleat for more comfort. The pleat is topstitched with a decorative stitch. The sleeve is sewing in with a sleeve head and the shoulder pads are custom made. Instead of the button I used a plastic snap. When I sewed the buttonhole there was no balance between the buttonhole and the front contrast band.

the sewing of the snap on the right sight
the sewing of the snap on the right sight

De stof die ik gebruikt heb is een grof geweven ecru en blauwe stof. Voor de halsbies en de twee steekzakjes heb ik een donkere blauwe stof gekozen. De voering is met een design. Aan de binnenkant van het jasje zit een zak die kan worden afgesloten met een rits. Binnenzakken vind ik erg praktisch voor een kleine portemonnee, bank- en OVkaart en mobiele telefoon. De voering heeft een plooi middenachter voor meer bewegingscomfort. De mouwkop heeft een snorretje en de schoudervullingen heb ik zelf op maat gemaakt. Inplaats van een knoop heb ik een plastic drukker gebruikt. Toen ik het knoopsgat had genaaid vond ik dat de verhouding tussen het knoopsgat en de voorband niet juist.

Total costs: Fabric off white-blue €15,00. Fabric blue €15,00. Lining €10,00. Zipper €1,50. Yarn €3,00. Interfacing €0,50. Plastic snap €0,25. KNIPmode €7.45.

Time used for this project: cutting 2,5h, sewing 12h

Totale kosten: Stof ecru-blauw €15,00. Stof blauw €15,00. Voering €10,00. Rits €1,50. Garen €3,00. Versteviging €0,50. Plastic drukker €0,25. KNIPmode €7.45.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2.5uur, naaien 12uur

IMG_1521Conclusion: The jacket was fairly easy to make. Well have I made some adjustments: SBA, making hips smaller and making jacket and shoulders longer. It has become a very wearable jacket that fits well with jeans and a nice white or dark blue T-shirt or a nice blouse. Although I was using fabric from my stash I still have enough blue fabric to sew another jacket and off white-blue fabric for a skirt or something else. If you asked me: would you make this jacket again, then the answer is probably not. Although I like the jacket I don’t see me hacking this pattern.

Conclusie: Het jasje was redelijk eenvoudig in elkaar te zetten. Wel heb ik patroon moeten aanpassen naar mijn cupmaat, de heup ingenomen en en het jasje en de schouders langer gemaakt. Het is een zeer draagbaar jasje geworden dat prima past bij een spijkerbroek met een mooi wit of donkerblauw T-shirt of een leuk bloesje. Ofschoon ik stof van mijn voorraad heb gebruikt, heb ik nu nog blauwe stof over voor een jasje en ecru-blauwe stof voor een rok of iets anders. Zou ik dit patroon nog een keer maken? Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk niet, omdat veranderingen niet veel zullen opleveren.

Flashboys or how to make money with speed

IMG_1380

Flash Boys by Michael Lewis tells the story about the impact of computers programmed by smart nerds. They ensure that these computers are just a little, sometimes no more than a nanosecond, faster than the other. This little gape in time created by speed gives the “flash boys’ information just a little bit earlier and so they are able to make money with a deal without themselves really making a deal. The money they earn all disappears into the pockets of these “flash boys” and does not go to those who want to buy and sell. 

Flitshandel vertelt het verhaal over de invloed van computers geprogrammeerd door slimme nerds. Zij zorgen ervoor dat deze computers net even, soms niet meer dan een nanoseconde, sneller zijn dan de andere. Door deze voorsprong in snelheid zijn de zogenaamde “flash boys” in staat om in het kleine tijdsverschil dat zij hebben tussen een deal geld te verdienen, zonder dat zij zelf handelen. Het geld wat zij hiermee verdienen verdwijnt in de zakken van deze “flash boys” en gaat niet naar diegene die willen kopen en verkopen.

The book begins with the story of the construction of a fiberglass internet connection between  Chicago and New York across America. This connection should be as straight as possible between these two points to ensure the fastest connection. Eventually, a number of participants who are willing to pay a large sum of money for this connection will benefit from it. They have a lead which give them an advantage and a financial profit.

Het boek begint met het verhaal van de aanleg van een glasvezelverbinding van Chicago naar New York dwars door Amerika. Deze verbinding moet zo recht mogelijk tussen beide punten liggen om de snelste verbinding te garanderen. Uiteindelijk zal een aantal deelnemers die bereidt zijn om geld voor deze verbinding ervan profiteren. Zij hebben dan voorkennis waarmee zij financiële voordeel hebben.

The author of this book takes us back to October 19 1987, what he regards as the start of the so-called “flash trading”. On this day several traders refused to pick up their phone. No order could be passed and there was no trade. The Reg NMS undertook this action: computers began to take over the work of the traders. This decision has given the computer boys the opportunity to write computers programs to make it possible that some have an advantage.

De schrijver van dit boek leidt ons terug naar 19 oktober 1987 wat hij aanmerkt als de start van deze zogenaamde “flitshandel”. Op deze dag weigerden diverse beurshandelaren hun telefoon op te nemen, waardoor er geen orders konden worden doorgegeven. De toezichthouders ondernamen hierop actie: computers begonnen het werk van de beurshandelaren over te nemen. Door dit besluit is de deur open te komen staan voor de computerboys.

Gradually you read that those computer nerds who make computers faster are not interested in trading. This speeding up of computers is only a puzzle for them. The book tells the whole story: the share of banks, pension companies and of course the ordinary investor.

Gaandeweg het verhaal lees je dat zij die de computers sneller maken niet geïnteresseerd zijn in de handel. Voor hen is het sneller maken van computers slechts een puzzel. Alles komt aan bod: het aandeel van banken, pensioenmaatschappijen en uiteraard de gewone belegger.

There are traders who see irregularity and they are wondering what’s going on. They see strange things happen on their screen: there is trade, selling or buying and then it’s gone. It takes some time but finally they figure out what is happening and how it’s done. Eventually, an employee of RBC will establish a new company that’s called IEX that guarantees fair trade. He surrounds himself with several people, including computer nerds. This computer nerds have to make sure that knowledge by a small time difference is ruled out.

Natuurlijk blijft het resultaat van de voorsprong van deze “flash boys” niet onopgemerkt. Diverse beurshandelaren valt het op dat op hun scherm rare dingen gebeuren. Uiteindelijk zal een medewerker van de RBC een nieuw bedrijf oprichten: IEX, dat eerlijke handel garandeert. Hij omringt zich met diverse mensen, waaronder ook computernerds die ervoor moeten zorgen dat voorkennis door middel van een klein tijdsverschil uitgesloten wordt.

All’s Well That Ends Well? IEX interests a couple of banks and companies and they are willing to trade with IEX. It seams that the situation has been revolved. The construction of a fiberglass internet connection is thereby turned into a fiasco.

Eind goed al goed? IEX weet een aantal andere banken en firma’s te interesseren en daadwerkelijk met hen in zee te gaan. Daarmee lijkt het tij gekeerd. De aanleg van de glasvezelverbinding is daarmee op een fiasco uitgedraaid.

LBJ with a twist

IMG_1407 IMG_1409 IMG_1427

Our youngest daughter loves to wear jacket. This red chanel jacket was made almost 4 months ago. This time she wanted a black jacket with a kind of animal print lining which she saw when we buying lining for 4 in a row. The black fabric for the LBJ (Little Black Jacket) is a little bit stretchy.

Onze jongste dochter houdt ervan om jasjes te dragen. Dit rode chanel jasje heb ik bijna 4 maanden geleden voor haar gemaakt. Deze keer wilde zij graag een zwarte jas met een soort tijgerprintje als voering. De voering zag zij toen wij voering gingen kopen voor 4 op een rij. De zwarte stof voor de LBJ (Little Black Jacket) is een beetje elastisch.

IMG_1438

Our youngest decided she wanted to cut her own jacket and although we used the same pattern as for the red jacket, something went wrong. When I had basted the LBJ-jacket and our daughter was fitting the jacket it was too narrow. Both jackets and the pattern were measured and measured and this jacket was missing 3 cm on each side at the center front. I hang the jacket away for a couple of days to work on a solution. Then I came with the idea to sew a band to shift the center front 3 cm. To turn the solution into an eye-catcher, I decided to make a piping of the lining and stitch it between the front and the band. I had to cut the band almost on the bias because I hadn’t enough fabric to cut it on the grain-line.

IMG_1433

Onze jongste dochter wilde zelf haar jasje knippen en hoewel we hetzelfde patroon gebruikte als voor het rode jasje is er iets mis gegaan. Toen ik het LBJ-jasje geregen had en onze dochter het paste bleek dat de voorkant van het jasje te smal te zijn. Beide jasjes en het patroon zijn nagemeten en er bleek bij dit jasje 3 cm aan beide zijde aan de voorkant te ontbreken. Ik liet het jasje een paar dagen hangen om over een oplossing na te denken. De oplossing werd een bies bestaande uit een extra strook stof om zo de middenvoornaad 3 cm te kunnen verschuiven. Om er een blikvanger van te maken besloot ik een piping van de voering te maken en deze tussen het voorpand en de bies te stikken. De bies is bijna schuin van draad geknipt in plaats van recht van draad, omdat de stof bijna op was.

IMG_1405

Because the fabric of the jacket is a little bit stretchy, I made a pleat in the lining in the center back to make it a little more comfortable to wear. The jacket has a coat loop, made from the lining fabric, in order to hang it on a peg hook. The back pleat and coat loop are finished with a decorative stitch.

De stof van het jasje een beetje rekbaar is heeft de voering een plooi in het midden van de rug om het een beetje meer draagcomfort te geven. Het jasje heeft een mantellusje, gemaakt van de voeringstof, om het aan een kapstokhaak op te kunnen hangen. Zowel de plooi als het mantellusje zijn afgewerkt met een decoratieve steek.

IMG_1406

Total costs: Black fabric €15,00. Lining €4,50. Yarn €2,50. Interfacing €0,50. Shoulder pads €1,50. BURDA was already bought.

Time used for this project: cutting 2h, sewing 10h

Totale kosten: Zwarte stof € 15,00. Lining € 4,50. Garen € 2,50. Interfacing € 0,50. Schoudervullingen € 1,50. BURDA was al eerder gekocht.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 10uur

Conclusion: She’s very happy with her new LBJ-jacket and loves the twist on the front with the piping. Although the cutting mistake turned into a nice detail I hope to avoid this kind of mistakes in the future. Although I’ve been sewing for many years and how many things I’ve made, sewing is something you can’t do as a routine.

Conclusie: Ze is blij met haar nieuwe LBJ-jasje en vindt het detail aan de voorzijde superleuk. Hoewel het verkeerd uitknippen goed heeft uitgepakt en er een leuk detail uit is ontstaan probeer ik voor de toekomst dit soort onvoorziene zaken te voorkomen. Voor mij geldt iedere keer weer hoeveel ik ook genaaid heb routine wordt het nooit.

Het Spaarne – Spring Race

Het Spaarne – Spring Race

Het SpaarneThe Royal Rowing and Sailing Club “Het Spaarne” organizes each year the Spring Race. It is a time race over 4.5 kilometers starting from De Ringvaart and ends at the boathouse from Het Spaarne. This year I was asked by a male team to be become there cox to steer their eight for this race. Normally I prefer rowing, but sometimes I do something outside of my own sporting experience and comfort-zone.

Elk jaar organiseert De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne de Lenterace. Het is een tijdwedstrijd over 4,5 kilometer die begint op de Ringvaart en eindigt voor het botenhuis van Het Spaarne. Dit jaar ben ik gevraagd door een mannenploeg om hun acht te sturen. Normaal gesproken roei ik liever, maar zo’n enkele keer wil ik wel eens iets doen wat buiten mijn eigen sportbeleving is.

A few weeks before the competition we started training. The training was given by a coach. Twice a week we trained to be adequately prepared for the race.

Aan de wedstrijd zijn enkele weken van training vooraf gegaan onder leiding van een coach. Tweemaal per week werd er getraind om voldoende voorbereid te zijn op de wedstrijd.

First we had to row up to the starting point: in this case, the entire race distance. This is done at low speed. At the start one has to wait for the moment of the start. Once it’s your turn they call your starting number and you can ascend slowly to the pre-start. Boats always start 15 seconds after each other. Once you’ve crossed the pre-start speed increases towards the starting point. Once arrived at the starting point the boat has reached speed, you hear “door” (which means GO) and at that moment the race has started and the clock is ticking away.

Het Spaarne rowing 8+
Just before the finish

Eerst werd er opgeroeid naar het startpunt: in dit geval de gehele wedstrijdafstand. Dit gebeurt in een rustig tempo. Daarna is het wachten op het moment van de start. Op een gegeven moment wordt je startnummer omgeroepen en kun je opvaren naar de voorstart. De boten starten steeds 15 seconden na elkaar. Je gaat dan al roeiend naar het startpunt. Als je door het startpunt gaat hoor je door en is de race voor jou begonnen.

Then it is up to the rowers to row and for me as there cox to steer the eight with no problems from start to finish. Rowers sit with their backs to the course and can’t see where they are going too or if there are any obstacles, such as tree branches or a runner-up rowing team. It’s up to the cox to steer with the handlebar the approximately 18 meter long boat safely through the race. An other problem is that not all members are equally strong in the boat. The stir in the boat is at the back, so the boat does not respond immediately to a change of course. Besides to be responsible for stirring the boat the cox also motivates the rowers during the race. During the race the attention can slip away which can result in less unity in the boat and by speaking and motivating to the rowers the cox makes sure that the rowers keeps there focus on the victory. There can be only one winner and only the winner gets a medal. In dutch we say “blik trekken” .

Het Spaarne rowing 8+

Daarna is het aan de roeiers om te roeien en voor mij als stuurvrouw om de acht zonder problemen van start naar finish te sturen. Roeiers zitten met hun rug naar de vaarrichting en zien dus niet waar zij heen roeien en ook niet of er obstakels zijn, zoals takken of een oplopende roeiploeg. Daar is dan de stuur voor om de ongeveer 18 meter lange boot veilig door de wedstrijd te loodsen. Daarnaast zijn niet alle roeiers even sterk in de boot. Het roertje van de boot zit aan de achterkant, hierdoor reageert de boot niet direct op een koersverandering. Naast het sturen van de boot zorg de stuur ervoor dat de roeiers tijdens de race gemotiveerd blijven om dat blik (zo heet bij roeiers de medaille die de overwinnaar krijgt) te kunnen trekken. Uiteindelijk is er bij roeien maar één blik en die is voor de winnaar. Zodra tijdens de wedstrijd de aandacht verslapt en de eenheid uit de boot minder wordt is het aan de stuur om met peptalk de aandacht terug te krijgen van de roeiers.

Het Spaarne rowing 8+At the day of the race it was raining but the temperature was good. During the race we had the wind in our back. The race on Ringvaart went beautiful. The passage under the bridge just before Spaarne was done without any problem.

De dag van de wedstrijd regende het, maar de temperatuur was goed. Gedurende de race hadden we rugwind. Op de Ringvaart ging alles naar wens en ook de doorvaart onder de brug vlak voor het Spaarne verliep probleemloos. De bocht van Ringvaart naar Spaarne is bijna 90 graden, maar werd perfect genomen, dankzij de inzet van de roeiers aan stuurboord. Hierdoor hadden we een perfecte uitgangspositie voor de tweede helft van de wedstrijd. Halverwege het Spaarne hadden we twee oplopers, een links en een rechts. De riemen van de rechter boot kwamen in contact met die van ons, maar het leidde niet tot grote problemen. Bij de laatste brug is er de keuze tussen het middelste gat, welke de veiligste is, maar roeimeters oplevert. Of het stuurboorgat, dat minder roeimeters betekent. Wij kozen voor stuurboord en onze boot kwam vlekkeloos onder de laatste brug door en toen restte er nog 60 halen naar de finish. Tijdens de laatste krachtinspanning van de ploeg werd de afstand tussen onze boot en twee andere boten voor ons minder. De eindtijd was 17.13.1 minuten. Dat was niet goed genoeg om te winnen. De ploeg werd 11e in een veld van 19 boten. Met een biertje namen we de wedstrijd nog een keer door en al werd er niet gewonnen over de eindtijd was men zeer tevreden.

Het Spaarne

Waanzin in de wereldliteratuur – Pieter Steinz

Waanzin in de wereldliteratuur van Pieter Steinz

Today I finished the essay: Madness in the world literature by Pieter Steinz.
Vandaag heb ik de essay Waanzin in de wereldliteratuur van Pieter Steinz uitgelezen.

Pieter SteinzPieter Steinz lives nearby the Haarlems Dolhuys. It’s now a museum that tells the story of psychiatry through the ages. The Dolhuys was founded around 1300 as a home for the lepers. The Dolhuys is placed outside the walls of Haarlem, because the lepers were considered to be unclean. In the sixteenth century the madmen and the fools joined the lepers.

Pieter Steinz woont in de buurt van het Haarlems Dolhuys, dat nu een museum is en het verhaal vertelt van de behandeling van psychiatrische patiënten door de eeuwen heen. Het  Dolhuys is gesticht rond 1300 en staat buiten de stadsmuren, omdat de de leprozen beschouwt werden als onrein. In de 16e eeuw kregen zij gezelschap van gekken en dwazen.

For each subject in his book Pieter Steinz uses a room off the Dolhuys. Each room tells us something about how the world looked to the madmen and fools beginning with the Greeks in 2500 BC. Pieter Steinz starts with telling something about the history of the dolhuizen in general, then about the mentally disturbed characters in books, like Mr. Rochester in Jane Eyre and Don Quichot. His next subject is the mentally disturbed writers like Edgar Allen Poe. He ends his essay by saying that there aren’t many psychiatrists writing books. The final pages of this book contains a ranked list of a number of books by subject.

Voor ieder onderwerp in zijn boek gebruikt Pieter Steinz een zaal uit het Dolhuys. Elke zaal vertelt iets over hoe de wereld keek naar de gekken en dwazen beginnende met de Grieken in 2500 vC. Pieter Steinz begint met iets te vertellen over de historie van dolhuizen in het algemeen en gaat vervolgens door met gestoorde karakters in boeken zoals Mr. Rochester in Jane Eyre en Don Quichot. Zijn volgend onderwerp zijn de gestoorde schrijvers zoals Edgar Allen Poe. Hij eindigt zijn essay met de conclusie dat er niet veel psychiaters zijn die boeken schrijven. De laatste pagina’s van dit boek bevatten een gerangschikte opsomming van een aantal boeken naar onderwerp.

It is a very readable book that still gives great information in a very brief form. The book ends with a quote: Ever read a normal book? And……., liked it? It’s a small change of the slogan which is used by the Pandora foundation, which takes care of people with a psychiatric problem. (Ever met a normal person? And……., liked it?)

Het is een zeer leesbaar boekje dat in zeer beknopte vorm toch leuke informatie geeft. Het boekje eindigt met een quote: ooit een normaal boek gelezen? En…..,  beviel het? Het is een kleine variatie op de slagzin van de stichting Pandora die zich ontfermt over mesen met een psychiatrisch probleem. (Ooit een normaal mens ontmoet? En……., beviel het?)

2 shades of blue

2 shades of blue – the idea

In January I made this jeans from my TNT. When I was buying fabric for The Lumpy Space Princess project I came across a blue/white fabric (stretch cotton: 97% cotton and 3% spandex) and decided to buy it for another pair of pants.

sewing jeans

In januari heb ik deze jeans van mijn TNT gemaakt. Toen ik garen ging kopen voor de stof van het Lumpy Space Princess project kwam ik een blauw/witte stof (stretch katoen: 97% katoen en 3% elasthan) tegen en besloot het te kopen voor een nieuwe broek.

Although I use this pattern over and over again I wasn’t 100% happy with the outcome and look of my new jeans. After wearing it a couple of times the back of the jeans seemed to be too high. I decided to draft a new pattern.

Hoewel ik dit patroon al een aantal malen heb gebruikt, was ik deze keer niet 100% tevreden met het resultaat van mijn spijkerbroek. Na het een aantal maal te hebben gedragen leek de achterkant van de jeans voor mijn gevoel te hoog te zijn. Ik besloot om een nieuw patroon te tekenen.

2 shades of blue – the make

sewing jeansThe new drafted pattern has only a front and a back with a joke. Pockets or any other details I will add depending on the inspiration I have so to give it each time another look. However one element keeps returning: the high/low seams of the pants. I like that detail because by that way the hem of the pants fits beautiful on shoes or ankle-boots  After cutting I basted the pants and fitted them. When I looked in the mirror I saw that the fabric on the front is lighter then the back. When my husband came home I asked him if he could see something. He told me he couldn’t see what could be wrong so I told him about the color difference of the front and back. I hadn’t noticed that when I bought the fabric. A couple of days later I returned to the shop to take a look at the fabric again, but I still couldn’t see it the difference. Now the pants is finished it doesn’t bother me: I rather like the effect. I came up with the idea to give it the name 2 shades of blue.

Het nieuwe getekende patroon bestaat uitsluitend uit een voor- en achterkant. Zakken en andere details voeg ik elke keer al naar gelang in mijn hoofd opkomt. Maar een element blijft terugkeren: de hoog/laag zomen van de broek. Deze zomen zorgen ervoor dat de broek mooi valt op schoenen en enkellaarsjes. Na het knippen reeg ik de broek en trok het aan om te passen. Toen ik in de spiegel keek, zag ik dat de stof aan de voorkant lichter is dan de achterkant. Toen mijn man thuis kwam vroeg ik hem of hij iets kon zien. Hij zie dat hij niets kon ontdekken, dus ik vertelde hem over de voor- en achterkant een kleurverschil hadden. Het was mij niet opgevallen toen ik de stof kocht. Een paar dagen later ging ik terug naar de winkel om nogmaals naar de stof te kijken, maar ook nu viel mij het verschil mijn niet op. Nu de broek klaar is stoort het mij niet: ik ben eigelijk wel blij met het effect. De naam van de broek is dan ook 2 shades of blue.

sewing jeans

This time I made an effort trying to make the perfect back pocket. The size and where the back pocket is sewed on the pants is crucial, it can make or break your pants. After basting the pockets on the back I fitted the pants and the place and size seemed right.

Dit keer heb ik extra aandacht besteed aan het maken van de perfecte achterzak. De grootte en de waar de achterzak op de broek wordt gezet is van cruciaal belang voor het effect, het kan je broek maken of breken. Nadat de zakken op de achterkant geregen waren en ik tevreden was met het resultaat heb ik de zakken op de achterkant van de broek genaaid.

sewing jeans The lining of the pockets are made from an old black shirt that was also made of stretchy, slightly thinner cotton with the same mixture as the fabric of the pants. The waistband on the inside is finished with a bias band of the same stretchy cotton.

De binnenkant van de zakken zijn gemaakt van een oude zwarte blouse van dezelfde iets dunnere rekbaar katoen dan de stof van de broek. De tailleband is aan de binnenkant afgewerkt met een biasband van hetzelfde elastische katoen.

Instead of using rivets I sewed crosses. Because I didn’t used rivets I decided the use a button instead of jeans button. The button came from my mothers sewing box.

In plaats van klinknagels heb ik kruisen genaaid. Omdat ik geen klinknagels gebruikte besloot ik op de tailleband een knop te naaien in plaats van een jeans knop. De knoop kwam uit mijn moeders naaidoos.

sewing jeans

Total costs: Fabric €14,35. Zipper €1,50. Yarn €2,00. Interfacing €0,50.

Time used for this project: drafting 4h, cutting 2h, sewing 6h

Totale kosten: Stof € 14,35. Rits € 1,50. Garen € 2,00. Versteviging € 0,50.

Arbeidsuren voor dit project: tekenen 4uur, knippen 2uur, naaien 6uur

Conclusion: After making a new pattern this pants fits more then the jeans. It’s comfortable and has a good amount of stretchiness. I’m looking forward to work with this new pattern again. The pants works well with the LBS.

Conclusie: Na het maken van een nieuw broekpatroon past deze broek beter dan de jeans. Deze broek is comfortabel en heeft een goede hoeveelheid rekbaarheid. Ik kijk ernaar uit om de volgende keer weer een broek te naaien met dit nieuwe patroon. De broek past goed bij de LBS.