A new sewing machine

fotoIn this post I showed you a small sewing box which I got from one of my friends for my birthday. Yesterday she came over to my house for a cup of tea and brought me a little gift. After unwrapping the paper there was this miniature vintage-inspired sewing machine. It looks very much like a classic ‘Singer’ or ‘Pfaff’.

If you take a good look at old sewing machines they have so many beautiful details as black paint and golden inscriptions. The modern sewing machines also have there beauty: a large choice of stitches and easy to carry with you. This miniature beauty reminds me of the first sewing sewing machine standing in my parents house when I was young: the Pfaff treadle sewing machine. The sewing machine belonged to my grandmother. It was a wedding gift from her employer when she married my grandfather. This small beauty is now standing on the shelf next to the sewing box and the witch needle threader.

In dit bericht vertelde ik over een klein naaidoosje dat ik van een vriendin kreeg op mijn verjaardag. Gisteren kwam zij langs voor een kopje thee en bracht een aardigheidje mee. Na het uitpakken kwam er een kleine vintage naaimachine uit. Het heeft veel van weg van een klassieke ‘Singer’ of ‘Pfaff’.

Oude naaimachines hebben prachtige details zoals zwarte verf en gouden opdruk, maar moderne naaimachines hebben zaken als een grote keuze in steken en zijn makkelijk mee te nemen. Deze miniatuur herinnert mij aan de eerste naaimachine die in mijn ouderlijk huis stond: de Pfaff trapnaaimachine. Deze trapnaaimachine was van mijn grootmoeder. De machine was een huwelijksgeschenk van haar werkgever toen ze met mijn grootvader trouwde. Dit kleinood staat nu op de plank samen met het naaidoosje en de draadinsteker.

Amsterdam

There’s a kind of line in the books have being reading lately. When I finished ‘Dit kan niet waar zijn’ my next book was ‘Amsterdam’ by Russell Shorto. When the VOC was founded they needed money to finance this venture. They came up with the idea to let people buy shares. This was the first time that a new venture was raising money. Everyone could buy this shares and as a owner of this shares you also could sell them to someone else. After a while the first scandal in the share trade occurred.

Er zit een soort lijn in de boeken die ik de laatste tijd gelezen heb, Na het uitlezen van ‘Dit kan niet waar zijn’ begon ik aan ‘Amsterdam’ van Russell Shorto. Bij de oprichting van de VOC was er geld nodig om de onderneming te financieren en men deed dit met de uitgifte van aandelen, die iedereen kon kopen, maar ook weer kon verhandelen. Het duurde niet lang voor het eerste schandaal in aandelenhandel ontdekt werd.

Although the book is about Amsterdam it also tells a lot about the way Dutch people think and how we live. Everyone knows Amsterdam for his canals with the merchant houses, the portraits of Rembrandt and Van Gogh and the red light district. The Dutch are famous for there battle against water. The Dutch have created their own country during the past centuries. The citizens of the region that would became Amsterdam started building dikes and canals in the 13th century to avoid sea water flooding their land constantly. Everyone who was working on this battle got a piece of conquered land afterwards. Perhaps this is a good example of the second part of the title: A History of the World’s Most Liberal City. Each chapter of the book dealt with a subject which is preserved the role of liberalism.

Ofschoon het boek over Amsterdam handelt vertelt het veel over hoe Nederlanders denken en leven. Iedereen kent Amsterdam vanwege zijn grachten met zijn koopmanshuizen, de schilderijen van Rembrandt en Van Gogh, de rosse buurt en zijn waterwerken. De Nederlanders hebben door de eeuwen heen hun eigen land gebouwd. Ter voorkoming van overstromingen begonnen de inwoners van wat nu Amsterdam is dijken en kanalen te bouwen in de dertiende eeuw. Iedereen die hier aan mee had gedaan kreeg naderhand een stuk veroverd land. Misschien is dit een goed voorbeeld van het tweede deel van de titel: geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld. Elk hoofdstuk van het boek behandeld een onderwerp waarbij ook de rol van het liberalisme wordt meegenomen.

The book begins in the 13th century and ends in the present, it could very much like a history book, but it certainly is not. It’s nice to read how a foreigner experience us Dutch and perhaps see things that are so common to us. As a Dutchman the book was a pleasure to read and I have also learned a couple of things I didn’t know: for example why dokter Tulp named himself dokter Tulp. Russell Shorto has a pleasant way of writing about historical events and persons, what impact they had and sometimes still have. I really enjoyed reading this book. 

Door het boek te laten beginnen in de 13e eeuw en te eindigen in het heden heeft het veel weg van een geschiedenis boek, maar dat is het zeker niet. Het is leuk om te lezen hoe een buitenlander tegen ons aan kijkt en misschien dingen ziet die voor ons zo gewoon zijn. Als Nederlander heb ik het met veel plezier gelezen en er ook het een en ander van opgestoken (nooit geweten waarom dokter Tulp zo heet). Russell Shorto schrijft aangenaam over historische gebeurtenissen en personen, de invloed ervan toen en soms nu nog. Ik heb dan ook genoten van dit boek.

Next book: Magdalena by Maarten ’t Hart

Volgend boek: Magdalena van Maarten ’t Hart

A grey pencil skirt

voor xLast year our youngest daughter made herself a pencil skirt from a pattern I had drawn for her. She really wanted a new one, but she is in lack of time because she is about to finish her study and doing her last internship at this moment. She asked me to if I could make one for her. The brief was a skirt made out of light grey stretchy fabric. 

Vorig jaar heeft onze jongste dochter een kokerrok genaaid van een patroon dat ik voor haar had getekend. Zij wilde er graag nog een, maar heeft zelf niet echt de tijd ervoor, omdat zij bezig is haar studie af te ronden.  Zij vroeg of ik tijd had en dat haar voorkeur uitging naar licht grijze stretch stof.

zij xThe key to make a perfect fitted pencil skirt is a combination of the right fabric and a made to measure self drafted pattern. For this pencil skirt I bought Ponte di Roma fabric with 90% Polyester, 5% Rayon and 5% Spandex. Ponte di Roma is a very interesting fabric. It’s a double knit, firm fabric which holds it’s shape in a garment. An other positive point of the double knit is that front and back side of the fabric can be used. 

Een perfect zitende kokerrok is een combinatie van de juiste stof en een op maat gemaakt patroon. Voor deze kokerrok heb ik Ponte di Roma stof met 90% Polyester, 5% Rayon & en Spandex gekocht. Ponte di Roma is een stof die dubbel gebreid is en daardoor zijn vorm houdt. Daarnaast is de stof aan beide kanten te gebruiken.

After cutting, basting and fitting the sewing of the skirt was straight forward. The skirt is finished with an elastic waistband and the hem is sewn with a double needle.

Na het knippen, rijgen, passen en het naaien werd de rok afgewerkt met een elastiek in de taille en de zoom is gestikt met een dubbele naald.

achter xTotal cost: Fabric € 9,00. Yarn € 3,50. Elastic € 1.00.

Time used for this project: cutting 0.50h, sewing 4h

Totale kosten: Stof: € 9.00. Garen € 3.50. Elastiek € 1.00.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 0.50uur, naaien 4uur

Conclusion: Our daughter is very happy with her new skirt. It’s a comfortable wear and fits nicely. It’s great to wear with just a plane T-shirt and a jacket, but also with nice blouse. Here she is wearing it with her just repaired black sweater.

Conclusie: Onze jongste dochter is helemaal tevreden met haar nieuwe rok. Het zit en draagt heerlijk en combineert makkelijk met een T-shirt en jasje, maar ook met een leuke blouse of het zojuist gerepareerde truitje.

Repairing and Wearing

IMG_2360A while ago our youngest daughter came home with one of her sweaters. It had a tear and a whole in one of the sleeves and she asked me if I could mend it for her. She really loved this sweater so if it could be done she would be over the moon.

Een tijdje geleden kwam onze dochter thuis met een van haar truien met daarin een gat en ophaal in een van de mouwen. Zij vroeg of ik het kon repareren, omdat het een van haar lievelingstruien is. Als het zou lukken zou zij erg blij zijn.

achter truiThis kind of repairs is always something I must think over for a while to find a way to handle it. The best way was to try to get the knitted stitches in place, but after some attempts there wasn’t any progress and it wasn’t getting any better. After a conversation with her I asked if it was fine by her if I shortened the sleeves. She loved the idea and after two hours the job was done. With a very fine crochet hook I picked up the stitches to finish them. The hem was made by folding the knitted fabric double and sewed very loosely on the back.Now she can wear it again together with her new pencil skirt.

voor 2 kopieDit soort herstelwerkzaamheden zijn zaken waar ik altijd over nadenk hoe ik het ga aanpakken. De beste manier zou zijn om de steken weer op zijn plaats te krijgen, maar na een paar pogingen zat er geen vooruitgang in. Na een gesprekje met haar stelde ik voor om er korte mouwen van te maken. Ze vond het een uitstekend idee en na 2 uur was het klaar.  Met een zeer fijne haaknaald werden de steken afgekant en de zoom is met een losse steek gemaakt. Nu kan ze het samen met haar nieuwe kokerrok dragen.

Wearing a pink ribbon

foto 3 xThis month I will be wearing a pink ribbon lapel pin to honor survivors, remember those lost to the disease and to support the progress and research to defeat breast cancer. October is Breast Cancer Awareness Month. It’ s an annual campaign to increase awareness of this disease. The pink ribbon is an international symbol of breast cancer awareness. The ribbon is one of the products. Every year there are all kinds of products available for sale: magazines, drink bottles, bracelets, T-shirts and key rings are a couple of examples. Every year I buy a couple of items to support research, care, awareness and information. Most people are aware of breast cancer, but many forget to take the steps to have a plan to detect the disease in its early stages and if the cancer is in a localized stage the 5-year survival rate is 100%. 1 in 8 women will be diagnosed with breast cancer in her lifetime

Elk jaar in oktober wordt er aandacht gevraagd voor borstkanker. Deze maand zal ik daarom een pink ribbon pin dragen als steun voor diegene die genezen zijn, zij die het niet overleefd hebben en als bijdrage voor het onderzoek naar borstkanker. Het roze lintje is een symbool dat internationaal wordt gebruikt om betrokkenheid bij borstkanker uit te drukken. Het lintje is een van de vele producten die verkrijgbaar zijn. Elk jaar koop een aantal zaken om onderzoek, zorg, bewustwording en voorlichting te steunen. Veel mensen zijn zich bewust van borstkanker, maar velen besteden nog te weinig aandacht aan zelfonderzoek om deze ziekte in een vroege stadium te ontdekken en daarmee een goede overlevingskans te hebben. 1 op 8 vrouwen zal te maken krijgen met deze ziekte.

Wearing different socks and supporting research for Alzheimer’s

IMG_2508When you take a good look at this photo you probably see that I’m wearing two different socks. There is a reason for that.

Als je goed naar deze foto kijkt, kun je zien dat ik twee verschillende sokken aan heb en daar is een rede voor.

Last week we went away for a couple of days and while we were riding to our destination I suddenly realized I had forgotten to put some pair of socks in my suitcase. How this could happen? Well I was only wearing socks since two days because it was getting colder. Turning back home for a couple of socks woud be an option, but I could easily buy socks in one of the shops at our holiday address. 

Vorige week zijn we een paar dagen weggeweest en eenmaal in de auto realiseerde ik mij dat ik vergeten was sokken mee te nemen. Hoe kon dit gebeuren? Eigenlijk omdat ik pas sinds twee dagen weer sokken droeg vanwege het weer. Terug naar huis gaan was een mogelijkheid, maar ook kon ik nieuwe sokken kopen daar waar we verbleven

Currently you can buy a pair of socks to support research for Alzheimer’s and I decided to look for a pair of these socks. In one of the local villages was the supermarket where they were available for sale and I bought two pairs of these socks.

Momenteel kun je deze sokken kopen als donatie voor onderzoek naar Alzheimer en ik besloot een paar te kopen. In een van de omliggende dorpen was een supermarkt die ze verkocht. Met 2 paar sokken verliet ik de winkel.

One of the ambassadors of this socks project is Erik Scherder, who is professor Clinical Neuropsychology. In his book ‘Laat Je Hersenen Niet Zitten’ (‘Don’t Let Your Brains Sit’) he advises everyone not to sit still. In his believe exercise is one of the ways to activate your brain when you’re getting older and it delays the aging of the brain cells. A couple of months ago I bought this book as a Sinterklaas gift for my husband. His plea in this book: get moving, walk while you’re having lunch or when you’ve a meeting. Beter chewing also helps. Sitting behind you’re computer and in front of your television for hours will not only result in more weight and loss of fitness it also has a negative effect on your mood and sleep and wake moments. His book is very inspiring and it didn’t took me long to read it. 

Een van de ambassadeurs van dit sokken-project is Erik Scherder, professor Klinische Neuropsychologie. In zijn boek ‘Laat je Hersenen Niet Zitten’ adviseert hij iedereen om niet stil te zitten en te blijven bewegen, omdat dit je brein stimuleert bij het ouder worden en veroudering van de hersencellen vertraagd. Met Sinterklaas heb ik dit boek cadeau gedaan aan mijn echtgenoot. Zijn pleidooi in dit boek is: blijf bewegen, ga wandelen als je luncht of vergadert. Zelfs beter kauwen draagt bij. Uren zitten achter de computer of voor de televisie zorgt niet alleen voor een toename van lichaamsgewicht en je minder fit voelen, maar heeft ook een negatief effect op stemming en dag- en nachtritme. Het boek is het lezen waard.

Do I move enough? During our small holiday we’ve stayed in a house in the forrest. There was no television and internet wasn’t always available. We’ve been been reading, walking and cycling during our stay and we didn’t really missed television and internet. When I’m at home I sport six days per week. If sewing is a good way to move in his opinion: I don’t know, but when I do need yarn, buttons, zippers or any other sewing materials I walk or cycle to the store. 

Beweeg ik genoeg? Ons korte verblijf hebben we doorgebracht in een huis in het bos, zonder televisie en internet. We hebben gelezen, gewandeld en gefietst. Televisie en internet hebben we niet gemist. Thuis sport ik zes keer per week. Of kleding maken een goed beweging is in zijn ogen weet ik niet, maar als ik garen, knopen, rits of iets dergelijks nodig heb doe ik dat met de fiets of lopend.

These two different socks symbolize the confusion that Alzheimer’s patients suffer daily. I will be wearing this socks occasionally, just to remind me of the impact of this disease not only on the lives of its patients but also on their loved ones.

De twee verschillende sokken symboliseren de verwarring waarmee Alzheimer patiënten dagelijks te kampen hebben. De sokken zal ik zo nu en dan blijven dragen om mij eraan te herinneren welke impact Alzheimer heeft op hen die het treft, maar ook op hun omgeving.

Stylish accessories

foto 2 xToday my fourth and final part of the ‘Sew with Me September challenge’. After the skirt, blouse and pair of pants it was time for the finishing touch. The brief is: sew up any accessory to round out and compliment the coordinates. It could be whatever and from where ever we desire.

Na de rok, blouse en broek was het de beurt aan de finishing touch. De vierde en laatste opdracht van ‘Sew with Me September challenge’ is: naai een accessoire voor bij je outfit. Het mocht van alles zijn.

My first thought was a bag. I like big bags, because I carry a lot of things with me. The only problem is I’ve never made a handbag or shoulder-bag. The only bags I’ve made were sport bags. A bag wasn’t going to be a good choice, because I don’t have any off the materials in my stash to make a bag.

foto 4 heel xMijn eerste gedachte was een tas. Ik hou van grote tassen, omdat ik het een en ander meeneem. Het enige is dat ik tot nu toe niet verder ben gekomen dat sporttassen. Een tas was dus geen goede keus ook al omdat ik geen materiaal ervoor in huis heb.

In my closet I found a bag with some leftover fabric. One was nicely folded and came from T-shirt v2.0. The other were all kind of leftover pieces of the same fabric used for three projects: Let them sew Cake, the Paulina Top and Cake-T. Most of the times I wear scarfs. They are great in the summer to protect my neck from sunburn and in the winter to keep my neck warm when it’s chilly. The first from the nicely folded leftover was the easiest one: an infinity scarf. For the second scarf I arranged all the leftover fabric pieces, cut them into shape and finally sewed them together and the second infinity scarf was also finished.

IMG_2436In mijn kast vond ik in een tas resten stof. Een restje was netjes opgevouwen en is van dit T-shirt v2.0. Het andere was van alles wat en komt van Let them sew Cake de Paulina Top, Cake-T. Vaak draag ik een sjaal: zomers om mijn nek te beschermen tegen de zon en in de winter tegen kou. De netjes opgevouwen stof was het eenvoudigst en werd snel een cowl sjaal. Voor de tweede legde ik alle overgebleven stukken naast elkaar, knipte ze naar maat en naaide ze aan elkaar voor een tweede cowl sjaal.

knopendoos met knoopThere was also a piece of leftover tartan fabric. On the internet I found a folded rose brooch and I decided to make that so I could wear it on the grey jacket. The two layers of tartan fabric were very thick and didn’t fold easy. After four attempts and folding it slightly different then the tutorial I was pleased with the result. In the middle of the rose I sewed a button to represent he stames. The button is very old and came from my mothers button box which I inherited. On the back I sewed a brooch pin with a safety pin. 

Ook was er nog een stuk tartan sof over. Op het internet vond ik een roos broche en dat was een leuk idee voor op de grijze blazer. De twee lagen wonen stof waren erg dik en dat maakte het niet makkelijk, maar na vier pogingen was ik tevreden met het eindresultaat. In het midden waar de meeldraden van de roos zitten, heb ik een knoop genaaid. De knoop komt uit de knopendoos van mijn moeder die zij mij enige tijd geleden gaf. Na het opnaaien van de sluiting was ook dit klaar.

Total cost: Safety pin € 1,00

Time used for this project: cutting 2h, sewing 2h, hand sewing 4h

Totale kosten: sluiting € 1,00

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 2uur, met de hand 4uur

foto 7 xConclusion: Now all is done I’m very pleased with the result and the fact that all the fabric came from my stash or was leftover fabric. Since I’ve joined a Stash-busting group last May I turned 8.40m stash fabric and also a great amount of leftover fabric into wearable clothing. All different elements matches together, but there are also other pieces of clothing in my wardrobe to combine with. 

Conclusie: Nu alles af is ben ik zeer tevreden met het resultaat zeker omdat alles gemaakt is uit mijn stof voorraad en reststoffen. Sinds ik in mei lid ben geworden van een Stash-busting group is 8.40m stof uit mijn voorraad en een aardige hoeveelheid reststof kleding geworden. Alle verschillende kledingstukken gaan goed samen, maar ook met andere kledingstukken uit mijn kast.

Black pair of pants 

xIMG_0718 v xThis is part 3 of the ‘Sew with Me September challenge’. The brief is: a simple pair of pants. But what is a simple pair of pants. The skirt has a classical design and my coordinating blouse is styled the same. When I was thinking about the pair of pants I decided to use my TNT pattern. It was the easiest option with a great fit.

Dit is het derde deel van de ‘Sew with Me September challenge’. De opdracht was naai een eenvoudige broek. Mijn rok en blouse hebben een klassieke stijl en voor de bijbehorende broek dacht ik direct aan mijn vertrouwde broek patroon.

When I decided to give the blouse the black contracting details I had already found a large amount of leftover black stretchy corduroy/velvet type of fabric. By using this black fabric there came a kind of continuity going on in my coordinating clothing. The black fabric was a gift from someone who had been sewing a couple of dungarees for her children. The leftover pieces were long but not so wide. After measuring there was no way I could cut both front and back pieces as a whole. I decided to cut the front and back in half make a seam at the place of the crease in front and back. 

xIMG_0740 zij deatailDe keuze om de blouse zwarte details te geven werd gemaakt toen ik een grote hoeveelheid overgebleven zwart rekbare fluweel/corduroy stof vond. Door deze zwarte stof te gebruiken ontstaat er een lijn in de coördinerende kledingset. De zwarte stof kreeg ik van een kennis die er een aantal tuinbroeken voor haar kinderen had gemaakt. De stukken stof waren lang en smal en na het opmeten werd duidelijk dat ik het voor- en achterpand niet als geheel zou kunnen knippen. Voor- en achterpand werden door midden geknipt en nu is er een naad waar normaal de vouw zit.

The pair of pants has pockets: 2 rear patch pockets with decorative topstitching and 2 diagonal pockets on the front. Although the straight back yoke will make your waist appear wider I decided to use this of yoke just to see how it looks on me. The pair of pants is finished with a curved waistband that has interfacing to give it firmness and keep it in shape. The waistband closes with 2 buttons that came out of my box. The hem is curved: slightly lower on the front then on the back. All seams have the same decorative topstitching as the pockets.

xIMG_0721 axDe broek heeft 2 opgestikte achterzakken met sierstiksel en 2 steekzakken aan de voorkant. Ditmaal heb ik voor een rechte achterpas gekozen, alhoewel deze je taille breder doet lijken. De tailleband is in vorm gemaakt en verstevigd en sluit met 2 knopen die ik vond in mijn knopendoos. De zoom is aan de voorkant iets hoger dan van achter. Alle naden hebben hetzelfde sierstiksel bij de zakken.

When I was making the blouse I also sewed black details on the side seam at the bottom hem of the blouse. I usually wear my blouses over my pair of pants so the black piece of fabric would be a nice detail. Now it’s also more visible how the buttons are grouped on the front placket: 3 sets of 3 buttons.

Bij het maken van de blouse heb ik op de zijnaden onder aan zoom nog een klein stukje zwarte stof genaaid. Omdat ik mijn blouses meestal over mijn broek draag leek mij dit een leuk detail. Nu is ook beter te zien dat de knopen in 3 setjes van 3 op de voorkant van de blouse zitten.

xIMG_0713 A xTotal cost: Yarn € 3,50. Interfacing € 0,50. Zipper € 2,50.

Time used for this project: pattern drafting 1h, cutting 2h, sewing 8h

Totale kosten: Garen €3,50. Versteviging € 0,50. Rits € 2,50.

Arbeidsuren voor dit project: patroontekenen 1uur, knippen 2uur, naaien 8uur

Conclusion: The pair of pants match perfect with the blouse. The fabric is great and was a nice gift. It’s perfect now the weather is changing and it’s getting colder. Until now I’m really pleased with the three new pieces of clothing: I wear the blouse tucked into my skirt and over my pair of pants. Although I’m using the same pattern over and over again it’s amazing what different pockets and adding extra seams can do to give this pair if pants a total different look then all the others that I’ve made this year. Also the extra added little detail on the blouse hem works well.

Conclusie: De broek past perfect bij de blouse en de stof van de broek is prima nu het herfst wordt. Tot nu toe ben ik erg blij met mijn 3 nieuwe kledingstukken. De blouse draag in mijn rok en over mijn broek. Ofschoon ik hetzelfde patroon steeds weer gebruik door andere zakken te gebruiken en extra naden krijgt deze broek weer een totaal andere look dan de andere. Ook het detail bij de blouse zoom is zeer geslaagd.

Baking a coconut-lemon friandise

IMG_2429Years ago I found this recipe in the NRC. It was published in the newspaper 4 September 2003 by Kim Maclean. There is story before the actual recipe is showed. Her mother starts baking when she annoyed or nervous. It’s her way of dealing with that kind of situations. This character thing is something that runs in the family. Her mother bakes sweet things, her brother starts making sausage rolls when he wants to make his head clear and her sister bakes bread when she wants to relax. Kim is more like her mother: she also starts making sweet pastries. This recipe was made by Kim when she had on off-day.

Jaren geleden vond ik dit recept in de NRC. Het komt uit de krant van 4 september 2003 en is van Kim Maclean. Het recept begint met een verhaaltje over de bakneiging van de familie. Haar moeder begint met bakken van zoetigheden als ze ontevreden of nerveus. Het is een familie eigenschap. Haar broer gaat worstenbroodjes maken als hij even aan niets wil denken en haar zus  bakt brood ter ontspanning. Kim neigt naar haar moeder en gaat voor zoet. Zo ontstaat dit recept toen ze een geen-zin dag had.

Baking sweets isn’t my strongest point. Three weeks ago the third Dutch version started of ‘The Great British Bake Off’. Each week we watch the Dutch version but prefer the English version. Last year I was on a weekly baking tour. The first time was more a yoke. We started watching ‘Boer zoekt Vrouw’. Our youngest daughter came specially to us for watching it together. It was cold and we were all together and I decided to bake a zucchini cake. There was some mix left and I decided to make a small second version for one of mu neighbors. She loves to watch ‘Boer zoekt Vrouw’ too. A week later came the next cake: a carrot cake and edition for my neighbor. This was the beginning of a weekly cake tradition. All of the cakes had a vegetable as ingredient. 

IMG_2431Taarten bakken is niet mijn sterkste eigenschap. Drie weken begon de derde serie van ‘Heel Holland Bakt’. Elke kijken we al zien we liever de engelse versie. Vorig jaar heb ik een tijd lang elke week gebakken. Het begon als een grapje om iets samen te eten bij ‘Boet zoekt Vrouw’. Onze jongste dochter kwam er speciaal voor thuis. Het was koud en het werd een courgette-cake. Er was nog wat beslag over en ik besloot er een klein taartje van te maken voor een van de buurvrouwen die ook graag naar het programma kijkt. Een week later bakte ik een worteltaart en weer een kleintje voor de buurvrouw. Het was het begin van een wekelijkse traditie: alle baksels hadden als ingredient groente.

Tonight our both daughters are at home. With a cup of tea and a piece of coconut-lemon friandise will be watching how the contestants of the HHB bake their cakes.

Vanavond zijn onze beide dochters thuis. Met een kopje thee en stukje coconut-lemon friandise gaan we kijken naar hoe de deelnemers van HHB hun cakes bakken.

Ankle boots and the change of season

bootsAutumn has arrived. The past couple of days we had typical Dutch weather: rain, wind and cold. It’s time to clear out my closet. Spring and Summer clothes I haven’t been wearing are going into bags. Other clothes are washed for the last time and after washing checked on loose buttons, holes, tears and I’ve to make a decision if I’m going to wear it next year. After that they are going into sealed bags. My shoes will have the same routine. Before going into boxes I’m checking if the need to be repaired and polish them. Some shoes will stay in the closet. That are the ones to wear with a dress or skirt when going to appointments or dinner parties. 

Herfst is in het land met typisch Nederlands weer: regen, wind en kou. Het is weer tijd om mijn klerenkast uit te ruimen en kleding weg te doen naar de tweedehandswinkels die ik niet gedragen heb of niet meer zal gaan dragen. Andere kleding wordt gewassen en gerepareerd voordat ze in de afsluitbare zakken gaan. Voor mijn schoenen geldt dezelfde routine: wel of geen nieuwe zolen en hakken, stikwerk. Na een laatste poetsbeurt gaan ze in dozen. Enkele schoenen blijven in de kast om te dragen bij een jurk of rok als dit gedragen wordt bij een afspraak of etentje.

rokTwo of my favorite and well worn summer clothes are going to the charity shop too. This skirt that I made in 2006 was the inspiration for sewing my tartan skirt. When I bought the fabric I first wanted to make a regular skirt, but when I came home and saw the potential of the border I decided to make pleats and use the border for the pleats. There was also another small band of flowers between the border and the fabric. That was used to finish the hem on the outside. It was a time consuming job, but it was worth doing because the skirt was a great success. After throwing away some T-shirts this summer I didn’t wear it anymore. The second is a tunic of jersey fabric. It was the first time I sewed stretch fabric on my new sewing machine. The pattern came from the KNIPmode 2012-03. I wore it for 3 summers with leggings. It was a comfortable piece of clothing when I was riding on my Brompton from appointment to appointment. This summer I wore mostly jeans and pair of pants and I don’t think I will be wearing both pieces next summer. 

tunicTwee van mijn veel gedragen zomerkleding gaat ook weg. De rok die ik in 2006 heb gemaakt en die mij inspireerde om de tartan rok te maken. Toen ik de stof kocht wilde ik eerst een eenvoudige rok van maken, maar eenmaal thuis besloot ik de rand voor de plooien te gebruiken en met het bloemen randje dat tussen de stof en rand zat heb ik de zoom afgewerkt. Het was zeer veel werk, maar het was het waard van de rok was een succes. Deze zomer heb ik T-shirts weggedaan en daardoor heb ik de rok niet meer gedragen. Het tweede is een tuniek. Het was het eerste kledingstuk van jersey dat ik maakte op mij  nieuwe naaimachine. Het patroon komt uit KNIPmode 2012-03. Ik heb 3 zomers gedragen met leggings. Het was een prima kledingstuk voor als ik fietste op mijn Brompton van afspraak naar afspraak. Deze zomer heb ik vooral broeken gedragen en ik denk niet dat ik volgend jaar beide zal dragen.

In the autumn and winter I love to wear ankle boots. They are my favorite boots under jeans and pair of pants. I’ve blue suede, blue leather, black leather, brown leather and also a pair with a kind of patchwork. They have low or medium high heels: I must be able to walk at least 45 minutes on them. The oldest pair that I still wear are bought more then fifteen years ago. Every spring I do the same routine as I’m doing right now with my shoes: need the sole and/or heel be replaced, stitching or other repair. After returning from the shoe repair they get a good polish before going into boxes. Although it may look as a time consuming job: it’s worth doing. I love it when the seasons are changing and I’ve to change my wardrobe and shoes they are coming clean and complete out of boxes and bags. 

In de herfst en winter draag ik graag enkellaarsjes bij mijn broeken. Ik heb ze van suede en leer: blauw, zwart en bruin. Met een lage en een medium hoogte hak, zodat ik er zeker 45 minuten op kan lopen. Het oudste paar heb ik meer dan 15 jaar gelden gekocht. Elke lente doe ik dezelfde routine als met mijn schoenen: zolen en hakken vervangen, stikwerk of andere reparatie, dan nog een goede poetsbeurt en dan in dozen. Het lijkt veel werk, maar niet is plezieriger dan bij het veranderen van je klerenkast en schoeisel alles heel en kompleet uit dozen en zakken komt.

notebookTwice a year I’m reorganizing my closet for the two coming seasons. Almost two years ago I decided to make all my clothes. About 50% of my wardrobe is made by my. There are two exceptions: lingerie and sportswear are still bought. While I’m reorganizing and saying goodbye to some of my clothes I’m already thinking about how to replace them and make notes in my own ‘what I want for spring/summer and autumn/winter’ notebook. In this notebook I’ve also made a collage of my fabrics and when I’ve planned a project for it I make a little sketch. In one of my previous post I told about my fabric stash. With the introductions of my new notebook I’ll hope to have a good view of what have I already planned and what needs to be planned and trying to avoid hat my stash keeps growing.

Twee keer per jaar is het opruimen en inruimen. Tijdens dit proces probeer ik alvast te bedenken hoe ik iets wat weggaat wil gaan vervangen. Twee jaar gelden heb ik besloten mijn kleding zelf te maken op twee uitzonderingen na: ondergoed en sportkleding. Ongeveer 50% van mijn kleding is zelfgemaakt. De volgende stap is nu mijn aantekeningenboekje: ‘what I want for spring/summer and autumn/winter’. In dat boekje komen stukjes stof met een kledingstuk en soms een tekeningetje. In een van mijn vorige berichten had ik het over mijn stoffenvoorraad. Met dit boekje hoop ik een goed overzicht te hebben en te krijgen van mijn plannen en de groei van mij voorraad te vermijden.

It’s a process so this will be continued. 

Het is een proces, wordt vervolgd.