Christmas pudding: a dessert on demand

IMG_3343A couple of weeks ago I asked my husband which dessert he would like  finishingChristmas dinner. His answer was Chipolata Pudding. A Chipolata Pudding is a famous old school Dutch sweet dessert and hasn’t any relation what so ever with Chipolata pork sausages. It’s made with bigarreaux and in Maraschino liqueur soaked raisins and almond paste-macaroons. The pudding has a vanilla pudding made with egg yolk as base and will set with gelatine and stiffly beaten cream.

Een paar weken geleden vroeg ik mijn echtgenoot wat voor een toetje hij zou willen als besluit van het Kerstdiner. Een Chipolata Pudding. Dit is een ouderwets Nederlands toetje en heeft niets te maken met worstjes. Het wordt gemaakt met bigarreaux en in marasquin geweekte rozijnen en bitterkoekjes. De basis is een vanillevla gebonden met eidooiers en dat wordt gebonden met gelatine en stijfgeslagen room.

In the past my father used to make a Chipolata Pudding or an Orange Bavarois for Christmas as dessert. The whole family, both from the side of my mother and my father, came together for Christmas dinner and enjoying the dessert. Sadly those days are gone. 

Vroeger maakte mijn vader het met de kerst. Ook maakte hij wel sinaasappel bavaroise. De hele familie, zowel van mijn vaders- als moederskant kwamen bij elkaar voor het Kerstdiner en het toetje. Helaas die tijd is voorbij.

IMG_3339The proof of the pudding is in the eating. While we were eating the Chipolata Pudding Christmas Day the overall impression was that is was a very good, but it wasn’t like my father used to make them. Next time I will add more in Maraschino liqueur soaked almond paste-macaroons. The little Christmas tree was for our youngest daughter. She had to work on the Christmas day. I made a special Christmas dinner for her that she could take with her to her work.

Wat was het oordeel? De smaak was goed, maar het haalde het niet bij de chipolata pudding die mijn vader maakte. De volgende keer gaat het er meer in marasquin geweekte bitterkoekjes in. Het kleine kerstboompje was voor onze jongste dochter. Zij moest werken op eerste kerstdag. Voor haar maakte ik een speciaal kerstdiner om mee te nemen naar haar werk.

The Help – een Keukenmeiden roman

Our youngest daughter gave me this book almost two years ago. When I saw the title I expected a book from the Bouquet series, $1 romance book. It disappeared up the pile under my bed. After finishing Het Bezoek I decided to pick up this book and when I read the backflip I learned that the book takes place in the 60s of the last century. After the first five pages, I felt that I recognized it. It turned out that I had seen the film version of the book. The story is told by three women. Eugenia, nicknamed Skeeter, a white woman just graduated and returned to the home of her parents in Jackson Mississippi. She aspires to be a writer, but begins as a reporter for the local newspaper. Aibileen, the black help of Skeeters best friend. She helps Skeeter writing the weekly answers to household questions. Minny, the black help who has the heart on her sleeve and laid off several times because of her big mouth.

Dit boek kreeg ik van onze jongste dochter ruim anderhalf jaar geleden. Het verdween op de stapel onder mijn bed. Door de titel verwachtte ik eerder een boek uit de Bouquet reeks dan een boek dat zich afspeelt in de jaren 60 van de vorige eeuw. Na de eerste vijf pagina’s had ik het gevoel dat ik het ergens van kende. Uiteindelijk bleek dat ik de verfilming van het boek gezien had. Het verhaal wordt verteld door drie vrouwen. Eugenia, bijgenaamd Skeeter, een blanke vrouw zojuist afgestudeerd en teruggekeerd naar de woonplaats van haar ouders Jackson in Mississippi. Zij heeft de ambitie om schrijfster te worden, maar begint als verslaggeefster bij de plaatselijke krant. Aibileen, de zwarte hulp van Skeeters beste vriendin. Zij helpt Skeeter met het schrijven van de wekelijkse antwoorden op de huishoudelijke vragen. Minny, de zwarte hulp, die het hart op de tong heeft en diverse keren ontslagen is vanwege haar grote mond.

Skeeter becomes more and more aware how much difference there is between the position of whites and blacks. Separate schools, restaurants, hospitals and separate seats in the bus are a few examples. Skeeter decides to write a book about the feelings of the black helps. How it is for them to work for white people. It’s the time of the civil rights movement in America. Aibileen will be the first who tells her story to Skeeter followed by Minny. Aibileen is also trying to convince other black employees to tell there stories, but nobody has the courage. Fearful of reprisals, dismissal is the least. As one of the black employees ends up in jail and given a heavy sentence, several helpers offer to help Skeeter by telling her there stories too.

Skeeter gaat het steeds meer opvallen hoeveel verschil er is tussen de positie van blanken en de zwarten. Aparte scholen, toiletten, ziekenhuizen en aparte zitplaatsen in de bus zijn een paar voorbeelden. Skeeter besluit dat in haar nog te schrijven boek zwarte hulpen vertellen hoe het is om voor blanke mensen te werken. In deze tijd speelt ook de opkomst van de burgerrechtenbeweging in Amerika. Aibileen zal de eerste zijn die haar verhaal doet aan Skeeter gevold door Minny. Aibileen probeert ook andere hulpen zover te krijgen, maar niemand heeft de moed. Bevreesd voor represaille maatregelen, waarvan ontslag de minste is. Als uiteindelijk een andere hulp in de gevangenis beland en een zware straf krijgt, bieden meerdere hulpen hun medewerker aan.

Although the names of employers, helps and the city have been changed, the helpers are afraid that their employers will know that it’s actually Jackson where it’s happening and who is involved. Minny has done something terrible to her previous employer and after some consideration the three decided to included this in the book. This particular fact should ensure them that the person who it concerns stubbornly insist that it is not about Jackson.

Alhoewel de namen van werkgevers, hulpen en plaats van handeling gewijzigd zijn, blijven de hulpen bang dat hun werkgevers er achter zullen komen waar het zich afspeelt en over wie het gaat. Minny heeft iets vreselijks gedaan bij haar vorige werkgever en er wordt besloten dit in het boek op te nemen. Dit feit moet ervoor zorgen dat diegene die het overkomen is hardnekkig zal volhouden dat het niet over Jackson gaat.

The book was a pleasant to read despite the sometimes harrowing description of the circumstances under which the helpers life and have to do there work. Minny appears to be mistreated by her husband, Aibileen lost her son and the fiancée of Skeeter leaves her for writing this book. The book is written in the language level of the three story tellers. This was in my opinion a clever idea of the author.

Het boek leest plezierig ondanks de soms schrijnende beschrijving van de omstandigheden waaronder de hulpen leven en hun werk moeten doen. Zo blijkt Minny mishandeld te worden door haar echtgenoot, heeft Aibileen haar zoon verloren en zal de verloofde van Skeeter haar verlaten, vanwege het schrijven van dit boek. Een vondst was het door het boek door deze drie vrouwen te laten vertellen. De schrijfster heeft dit onderstreept door het taalniveau aan te passen.

Happy Chris Moose

5 stoelOn FoldLine someone showed Chris Moose and I decided to make it too. Chris Moose is a pattern from Sew Magazine. In my bag with leftover fabric I found some tweed fabric for the body parts, a piece of knitted fabric for the tail and ears, a piece of pink fleece for the inner ears and tartan fabric for the antlers and hoofs. The eyes are two brown horn buttons from my button box. 

Op FoldLine liet iemand Chris Moose zien en ik besloot er ook een te maken. Chris Moose is een patroon van Sew Magazine. In een tas met reststoffen vond ik tweed voor het lijf, een stuk gebreide stof voor de staart en oren, een stukje rose fleece voor de binnenkant van het oor en tartan voor het gewei en hoeven.

3 rode achtergrondAfter stuffing Chris the ears, antlers and tail were hand sewed on. The mouth and nostril are hand embroidered with wool. The tag is made from the tartan fabric and has a Christmas fabric on the other side. They are sewn together using a wide zigzag stitch. Happy Chris Moose is also hand embroidered but with embroidery silk thread.

Na het opvullen werden de oren, het gewei en staart er met de hand aangenaaid. De mond en neusgaten zijn er geborduurd met wol. Het etiket is gemaakt van tartanstof met kerststof aan de andere kant en met grove zigzagsteek aan elkaar gezet. De tekst op het etiket is geborduurd met borduurzijde.

2 etiket xxI’ve made one alteration: I decided to sew small ovale pieces of fabric at the end of the hoofs to create a sole with the same shaped piece of cardboard on the inside instead of stitching the hoofs together. The big advance of this alteration is that the moose will stand better on his legs.

Ik heb een ding aangepast: de hoeven zijn van onderen niet aan elkaar genaaid, maar hebben kleine ovale zolen met karton aan de binnenkant. Het voordeel hiervan is dat de eland beter blijft staan.

Chris is standing near to a handmade Christmas tree on the windowsill for the window. The Christmas tree is made a couple of years ago. After a rebuilding years ago I made roman blinds for two bedrooms and after sawing the dowels to measure there were leftovers pieces. They ended up in a closet with the idea there must be use for them and when Christmas was approaching I decided to make a Christmas tree. There was also some raffia that came from a bunch of flowers. This was used as decoration garland. This was the perfect material to use for the connections between the various wooden dowels by wrapping it around the dowels.

1 met boom heelChris staat in de vensterbank naast een handgemaakte kerstboom. De kerstboom is enige jaren geleden gemaakt. Na een verbouwing heb ik zelf vouwgordijnen genaaid en daar bleef wat rondhout van over. Tegen de tijd dat het kerst werd besloot ik er een kerstboom van te maken. De diverse stukken hout zijn aan elkaar gezet met raffia afkomstig van een bloemstuk.

Time used for this project: cutting 0.5h, sewing 4h

Arbeidsuren voor dit project: knippen 0.5uur, naaien 4uur

4 etiket met achterkantConclusion: This was fun to make. It’s a good pattern and I’m pleased that some of my small leftover fabric got a good destination. Chris will certainly stand many years in our windowsill during the Christmas period.

Conclusie: Chris was leuk om te maken. Het is een goed patroon en sommige kleine overgebleven stof hebben een leuke bestemming gekregen. Chris zal nog vele jaren in onze vensterbank staan tijdens Kerstmis.

Knitting a black bird

IMG_3183 xkThere was some black yarn left and I decided to knit this bluebird brooch as an accessoire to wear with the Camus wrap. In my button box I had a  that was perfect to use for this project. The brooch matches perfect with my Camus wrap. Instead of a rawlplug I crocheted the beak with yellow embroidery yarn. The legs are made with from twisted cord be using the knitting yarn and at the end of each leg is a black wooden bead. The eyes are two copper beads with a very small copper bead on top.

Er was nog wat zwart breigaren over en ik besloot de bluebird brooch te breien. In mijn knopendoos zat een kiltspeld die precies goed was voor dit project. De broche zou komen bij mijn Camus omslagdoek. Voor de snavel is gemaakt van gele borduurzijde dat ik gehaakt heb en de poten zij gemaakt van een gedraaid koordje van het zwarte breigaren en de poten zijn zwarte houten kralen. De ogen zijn twee kopren kralen met een kleine koperen kraaltje er bovenop.

IMG_3181 x met wrapConclusion: This brooch was fun to knit. The brooch looks great on the wrap.

Conclusie: Deze broche was leuk om te breien en staat erg leuk op de omslagdoek.

Knitting the Camus wrap

IMG_0953 x omKnitted wraps are really pleasant to have and to wear. Even in the summer they can be of great use when it’s getting colder in the evening. In the winter they are cozy and comfy: something to hide in while sitting on the bench reading a book. Over the last couple of years I’ve started a few if this type of shawls in all kind of color combinations. The most of them ended in the closet as UFO’s. The mean reason is how to finish the sides of these wraps. At the beginning of this year I started finishing them. The first was the Keffiyeh wrap. Knitting the pattern calls for patience, but it was worth it. Next was the Into the Groove. It’s a hack from a free pattern by Stephen West. The last one that had to be finished was the Me + You or You + Me. This is a pattern from Erica Jackofsky. After many attempts to finish the sides I ended up doing an I-cord all around the scarf. Then I began finishing what I thought was be my last UFO: The Shadow of Inspirations

Omslagdoeken zijn altijd plezierig om te hebben. Zomers als het wat frisser wordt in de avond sla je er een makkelijk om je heen. In de winter geven ze je een heerlijk gevoel als je er een om hebt terwijl je op de bank zit en een boek leest. Zo door de jaren heb ik er een aantal gebreid in diverse kleurstellingen. De meeste verdwenen in de kast als UFO’s, omdat ik niet wist hoe ze af te werken. Aan het begin van het jaar besloot ik hieraan en start mee te maken. Ik begon met de Keffiyeh wrap. Het patroon vergt geduld, maar ik ben erg tevreden met het resultaat. Daarna Into the Groove van Stephen West, gevolgd door de Me + You or You + Me van Erica Jackofsky. Deze omslag doen heeft een ‘punnikrand’ gekregen. Als laatste The Shadow of Inspirations.

IMG_2443 rechte kantIn this post I already told the reality was different. In a bag I found just two other still not finished projects. The first one was this red cabled cowl-scarf. The motivation to finish the of both them that was a change of weather and it was turning cold. The Camus is a plaid wrap by Norah Gaughan and is actually very easy to knit. It just are rows of different colors in single jersey and on several places making stripes by knitting a purl stitch on the front and a plain stitch on the back. The stripes to form the plaid affect are waved in with a contrasting color of yarn and at both ends they are tied together to make tassels. The warp can be worn on both sides because the contrasting yarn can be seen on each side. For that reason I really wanted a neat finish. On the small sides the wrap has a single crocheted row and the long sides are finished with stockinette stitch hem of four rows. The finished warp has seven repeats of the pattern and is 65 by 120 cm after blocking. 

IMG_2918 andere kantHier vertelde ik al dat er nog twee boven water kwamen. Nu het weer wat kouder werd, besloot ik beide af te maken. Als eerste heb ik de rode kabelsjaal afgemaakt. De Camus is een brede omslagdoek van Norah Gaughan. Eerst worden er strepen gebreid in tricotsteek waarbij op diverse plaatsen een averechtse steek wordt gebreid aan de tricotzijde en een rechte steek aan de ribbelzijde. Het ruitjeseffect ontstaat door als de sjaal klaar is met een contrasterende draad door deze ingebreide banen te weven. Deze draad wordt dan als franje aan beide korte zijde afgewerkt. De omslagdoek kun je aan beide kanten dragen omdat deze draad aan beide kanten zichtbaar is. De omslagdoek is aan de korte zijde afgewerkt met een toer vasten en aan lange zijde met een tricot dubbele boord. De omslagdoek is 65 bij 120cm en het patroon wordt zeven keer herhaald.

Conclusion: This wrap combines very well with all my denim jeans. It’s soft, light and easy to warp around the shoulders. A nice shawl pin will keep it beautiful in place.

Conclusie: Deze omslagdoek past erg goed bij al mijn spijkerbroeken. Het is zacht, licht en makkelijk om de schouders te slaan. Een mooie sjaalspeld houdt hem netjes op zijn plaats.

Gifts from Sinterklaas

IMG_3139Celebrating Sinterklaas is always a joy for children but also for adults. On the evening of December the fifth adults give each presents in the name of Sinterklaas. Usually the presents have a poem and sometimes the present is given in the form of a surprise. The poem can have all kinds of subjects. Sometimes a poem is about peculiarities, someone’s hobby or sport or perhaps an encouragement to finish something. Poems are read out load so everyone can hear it. A poem can have a little bit teasing in it, but it never is cruel.

Sinterklaas vieren is leuk voor jong en oud. Volwassenen geven elkaar op 5 december cadeautjes uit naam van Sinterklaas. Meestal hebben de cadeautjes een begeleidend gedicht en soms zijn ze verpakt in een surprise. Het gedicht kan allerlei onderwerpen hebben. Het kan iets zeggen over iemands eigenaardigheid, iemands hobby of sport of het kan een aanmoediging zijn voor iets. Gedichten horen voorgedragen te worden. het gedicht mag plagerig zijn, maar nooit gemeen.

Most people ‘trekken lootjes’. This means that everybody who will be present on December the fifth  draws a small piece of paper that has a name on it from another person. Sometimes there’s also a present suggestion written down on it. And Dutch wouldn’t be Dutch there’s also made an agreement about how much there will be spend for one present. ‘Lootjes trekken’ usually happens two to three weeks before the actual date. Everybody has enough time to buy the presents, to write a poem and make the surprise. There are all kind of variations on this theme.

De meeste mensen trekken lootjes soms met een cadeau suggestie erop. Echte Nederlanders spreken daarnaast ook nog maximaal bedrag af wat een cadeautje mag kosten. Lootjes worden meestal twee tot drie weken van tevoren getrokken, zodat iedereen genoeg tijd heeft om het cadeautje te kopen, een gedicht te schrijven en de surprise te maken.

Schermafbeelding 2015-12-07 om 16.53.28
In our family we always “trekken lootjes’, with a gift suggestion on it. My gift suggestions (surprisingly) are almost always sewing related. This year I asked for the Merchant&Mills 
needle threader. Merchant&Mills sells quality sewing supplies. Their pins are highly recommended. Luckily  for the person who drew me (and also for me) there’s a shop in Leiden that sells Merchant&Mills supplies.

Bij ons in de familie trekken we altijd lootjes met cadeau suggestie. Die van mij zijn, verrassend genoeg, bijna altijd aan het naaien gerelateerd. Dit jaar had ik de draadinsteker van Merchant&Mills erop staan. Merchant&Mills hebben kwaliteit artikelen en met name de spelden zijn een aanrader. Gelukkig voor dekpersoon die mij getrokken had (maar ook voor mij) is er een winkel in Leiden die artikelen van Merchant&Mills verkoopt.

This year we celebrated Sinterklaas on December the sixth. First we eat a simple dinner and then the fun begins with the unpacking of the presents. It’s always a surprise to hear what kind of poem everybody has been writing. We had a enjoyable evening with lovely poems. Everybody loved my handmade gifts and I’m very happy with my new sewing toy.

Dit jaar vierden we Sinterklaas op 6 december. Vooraf eten we een makkelijke avondmaaltijd en daarna is tijd om de cadeautjes uit te pakken. Het blijft altijd spannend om te horen wat iedereen voor elkaar geschreven heeft. We hadden gezellige avond met leuke gedichten. Iedereen was blij met de handgemaakte cadeautjes en ik ben in mijn nopjes met mijn nieuwe speeltje.

Sinterklaas gifts part 3

IMG_3087xxgsFor our eldest daughter I’ve knitted two extra pair of socks: the non felted slippers and the simple garter stitch slippers. In this post I told about her operations. Within two weeks the second operation will take place on her other leg. She then will be having both leggings in cast. She loves wearing her knitted slippers are the fit is perfect. These two pairs are also made from leftover yarn. This is one of the projects that’s made from this yarn. The non felted slippers are made originally with needle size 5.5. My yarn asked  for needle size 4.0. Therefore I’ve made some changes. If you’re interested it can be found here

Voor onze oudste dochter heb ik twee paar extra sokken gebreid. De non felted slippers en the simple garter stitch slippers. In dit bericht verteld al iets over haar operaties en binnen twee weken wordt het andere been geopereerd. Dan zijn er twee benen in het gips. Zij is erg blij met haar gebreide sokken. Deze twee paar sokken zijn ook gebreid met overgegeven breigaren, zoals van deze sjaal. Dit garen is voor naald 4.0 en de oorspronkelijke non felted slippers zijn op naald 5.5 gebreid. Het patroon is daarom wat aangepast. Als je geïnteresseerd ben dan kun je het hier vinden.

IMG_3104 xxnfsThe knitting of the simple garter stitch slippers was a joy and funny The detailing with the crocheted finishing makes them stand-out and unique. If you’re looking for a simple knitting and want to make slippers I recommend this pattern highly. The non felted slippers were also lovely to knit. Making the instep looks a little bit complicated to do but when you follow the instructions it all makes sense. Next time I will try another way to cast on in order to avoid sewing the sole together.

Het breien van de simple garter stitch slippers was grappig om te doen. De afwerking met het gehalte randje geeft ze een aparte uitstraling. Wil je eens een paar simpele slippers breien dan zie dit patroon een aanrader. Ook het breien van de non felted slippers was leuk.Het breien van de wreef lijkt complex, maar als je de instructies goed volgt wijst alles zich vanzelf. Volgende keer probeer ik een andere manier van opzetten om het in elkaar zetten van de zool te vermijden.

IMG_3113 laptophoes openThe next four gifts are all sewings: two laptop covers and two small matching zippered pouches. The patterns for both laptop covers are self drafted to make perfect fitted covers. The first laptop cover has a zipper. To protect the laptop I’ve sewed a stripe of fabric on one side under zipper to prevent the zipper scratching the laptop. This laptop cover is completed with a pouch for mobile phone cables.  It’s a smaller version of this pencil case coverIMG_3117 laptophoes rits xxThe second laptop has a small strap of fabric for closure that must be folded in two loops and then back into the loop at the top. This laptop cover is completed with a pouch for power banks. In this pouch have also added two small cable cord keepers which can be closed with snaps from Prym. Both laptop covers are lined with fleece in the most favorite color of the person were it’s made for. The striped fabric was bought more then three years ago at IKEA. Both fleeces were a leftover from this project. The zippers for the pouches cam from discarded clothes.

IMG_3114 laptophoes dichtDe volgende vier cadeautjes zijn genaaid: twee laptophoezen met twee bijpassende kleine etuitjes. Beide zijn zelf getekend om perfect om de laptops te passen. De eerste laptophoes heeft een rits. Om te voorkomen dat de rits over de laptop loopt als deze worst dicht geritst is bij een zijde onder de rits een strook stof meegestikt. Bij deze laptophoes zit een etuitje voor de oplaadkabel van de mobiele telefoon. Het is een kleinere versie van de pencil case coverIMG_3120 rits detail xxDe tweede laptophoes wordt gesloten met een strookje stof dat eerst door twee lussen wordt gehaald en vervolgens nog een keer terug door de bovenste lus gaat. Deze laptophoes heeft er een etuitje bij waar power banks in kunnen. De kabels van de power bank kunnen als ze opgerold zijn vastgezet worden met lusjes die gesloten worden inslag drukkers van Prym. De laptophoezen zijn gevoerd met fleecestof in de favoriete kleur van de ontvanger. De gestreepte stof is meer dan drie jaar gelden bij IKEA gekocht. Het fleece komt van dit project. De ritsen van de etuitjes komen uit afgedankte kleding.

Total cost: Fabric € 10,00. Yarn € 7,00. Zipper for laptop € 3,50.

Time used for the projects: knitting 12h, pattern drafting 1.50h, cutting 2h, sewing 12h

Totale kosten: Stof: € 10,00. Garen € 7,00. Rits voor laptop € 3,50.

Arbeidsuren voor dit project: breien 12uur, patroontekenen 1.50uur, knippen 2uur, naaien 12uur

IMG_3127 allesxxConclusion: It really was a joy making all these gifts for Sinterklaas. When I started making Japanese knot bag I had no idea what the next gift would be, but I hoped from one gift to the other. I’m looking forward the reactions special from the one who will receive the apron.

Conclusie: Het maken van de cadeautjes voor Sinterklaas was erg leuk. Toen ik met de Japanese knot bag begon, had ik nog geen idee wat ik daarna zou gaan maken, maar uiteindelijk rolde ik van de een naar de andere. Nu afwachten wat iedereen er van vindt en met name het schort.

Het Bezoek Hila Bloem

Two amorous young Israelis are going to Paris for a few days. Her beloved one has given it to her as a gift for her birthday. The holiday ends with a visit to the opera, followed by a dinner at the prestigious restaurant La Soupière d’Or on the last evening in Parijs. When the man asks for the bill he realize that he has lost his wallet. He suspects this must had been happend during the visit to the opera and that the wallet must have slipped out of his pocket. The husband of a wealthy French couple helps them to pay the bill. This man seems to know the director of the opera and promises them to put all in work that the following day the wallet, which included the tickets for the return flight, will be in their possession again. At the airport they will receive the wallet from the the driver of the French couple. Back in Israel, the woman decides to sent the couple a card to thank them once again.

Twee verliefde jonge Israëliërs gaan voor een paar dagen naar Parijs. De vrouw heeft de reis cadeau gekregen van haar geliefde voor haar verjaardag. Het tripje wordt afgesloten met een bezoek aan de opera met aansluitend een etentje in het prestigieuze restaurant La Soupière d’Or. Bij het afrekenen blijkt dat de man zijn portemonnee kwijt is en hij vermoed dat deze tijdens het bezoek aan de opera uit zijn zak moet zijn gegleden. De man van een welgesteld frans echtpaar schiet hen te hulp. Deze man blijkt de directeur van de opera te kennen en belooft hen alles in het werk te zullen stellen dat zij de volgende dag  de portemonnee, waarin ook de tickets voor de terugvlucht zitten, weer in hun bezit zullen hebben. Op het vliegveld ontvangen zij uit handen van de chauffeur van het franse echtpaar de portemonnee. Terug in Israël stuurt de vrouw het echtpaar een kaart om hen nogmaals te bedanken.

Nine years later, the now married Israelis get a phone call from the man of the wealthy French couple. He is coming to Jerusalem and would like to meet them. He invites them for a dinner party. This call is the start of the book. While reading the book you go back and forth in time and while reading you learn more about the married couple. The man has been married once before and has a daughter from this marriage. This daughter is now living with them. Together they have a daughter, so there is a reconstituted family.

Negen jaar later krijgen de inmiddels getrouwde Israëliërs een telefoontje dat de man van het welgestelde echtpaar naar Jeruzalem komt en hen graag wil ontmoeten tijdens een etentje. Dit telefoontje is de start van het boek. Al lezende schiet je heen en weer in de tijd en leer je het getrouwde stel beter kennen. De man is al eens eerder getrouwd geweest en heeft een dochter uit dit huwelijk. Deze dochter woont inmiddels bij hun. Samen hebben ze ook een dochter, waardoor er sprake is van een samengesteld gezin.

The Parisian makes a surprising confession at this dinner party: where, how and when the wallet got missed. It is surprising novel that is pleasant to read.

De Parijzenaar doet een verrassende onthulling tijdens het tweede dinertje: de toedracht rondom de vermiste portemonnee. Het is verrassende roman die prettig leest.

Happy Feet or how to keep toes warm

IMG_3047A couple of weeks our eldest came to me and told me she had do be have an operations on both of her legs. After the operations both legs would be on cast for a couple of weeks. She asked me if I could knit her these toes-sock. After seeing the sock I asked if it wouldn’t be better if I knitted a wide sock At the website from Garn-Studio I found this pattern. The simple garter stitch slippers looked funny and I quest that they would have stretch so they would be easy to wear with the cast on her legs but will also fit beautiful on the foot that didn’t has cast right now. In my stash I had some yarn that was a leftover from a couple projects that I had made the last couple of years. The knitting of the slippers took me four evenings. It was done between sewing the Sinterklaas gifts. After the slippers were finished I decided to use a single crochet stitch instead of sewing together. The edge is finished with a row of single crochet stitches using red yarn.

Een paar weken geleden vroeg onze oudste dochteren aan mij of ik dit tenensokje voor haar kon breien, omdat ze aan beide benen geopereerd zou worden. Na de operatie zou haar been in het gips gaan en alleen haar tenen zouden nog vrij zijn. Nadat ik het sokje had bekeken vroeg ik of een wijde sok niet een beter idee zou zijn. Op de website van Garn-Studio kwam ik dit patroon tegen. Deze ribbelsteekslippers zien er leuk uit en ik bedacht dat er voldoende rek zou zijn om over de gipsvoet te kunnen gaan en ook om haar nu nog andere vrije voet. In een tas vond ik nog wat overgebleven breigaren van eerdere breiwerken. Het breien van de slippers kostte mij vier avonden De slippers zijn aan elkaar gehaakt inplaats van met naaisteken in elkaar gezet. De rand is afgewerkt met een toer vasten van rood breigaren.

IMG_3135Last Monday she had her first operation on her left leg. Within three weeks her other leg will have the same operation. Her under-leg and foot are on cast now. Only her toes are free. She is very happy with the knitted slipper: It keeps her toes warm.

Afgelopen maandag was de eerste operatie. Haar linkerbeen en voet zitten nu in het gips en binnen drie weken wordt haar andere been geopereerd. Met de slipper is zij erg blij: die houdt haar tenen lekker warm.

Time used for this project: 7h

Arbeidsuren voor dit project: 7uur

Conclusion: These slippers have a very simple pattern to knit. It’s very easy and requires knit stitch, making increases by knitting 2 sts in 1 st and decreases by knitting  2 sts together. Our eldest daughter uses a wheelchair to go outside. It’s autumn now and sitting still in a wheelchair can be cold. These slippers keeps her toes warm.

Conclusie: Het patroon van deze slippers is eenvoudig en er zijn alleen rechte steken, meerderen  door 2 st uit 1 st te maken en minderen door 2 st samen te breien. Onze oudste dochter gebruikt een rolstoel om naar buiten te kunnen gaan. Het is nu herfst en als je stilzit in een rolstoel kun je het koud krijgen. Deze slippers houden haar tenen warm.

Wardrobe Capsule

IMG_0947xThe November challenge of the Monthly Stitch is sew two items for a Wardrobe Capsule. A wardrobe capsule is all about having essential pieces. A basic collection of essential pieces of clothing that wouldn’t go out of fashion and could be updated with seasonal pieces to make it fit for fashion at that moment. The term ‘Capsule Wardrobe’ was coined by Susie Faux, owner of the West End boutique ‘Wardrobe’’ founded in 1973 in London. In this shop a woman could buy all the clothes to create a total look under one roof. There’s also a limit on how many items you supposed to have in your wardrobe. This ranges from twenty to forty. On the internet one can find lists how the ideal wardrobe capsule for one of the four seasons can be composed.

De november uitdaging van the Monthly Stitch draaide om het naaien van twee items voor een Wardrobe Capsule. Bij een wardrobe capsule bestaat uit een basiscollectie van essentiële kledingstukken die niet uit de mode gaan en kan worden aangevuld met seizoenskleding die op dat moment zijn. De term ‘Capsule Wardrobe’ werd bedacht door Susie Faux, eigenaar van de West End boutique ‘Wardrobe’ ‘opgericht in 1973 in Londen. In deze winkel kon een vrouw alle kleren kopen voor een total look. Zo is ook een limiet op hoeveel kledingstukken er in je klerenkast mogen hangen. Dit gaat van 20 om 40. Op het internet is van alles te vinden hoe de ideale klerenkast  eruit kan komen te zien.

Almost two years ago I decided not to buy RTW-clothes anymore. There are a couple of reasons for this decision. One of the main reason is the pore fit combined with not my style and the choice of fabric. When you make your clothes you’ve it all in your own hands. 

Bijna twee jaar geleden besloot ik om geen RTW-kleren meer te kopen. Er zijn een paar redenen voor deze beslissing. De belangrijkste rede is de meestal slechte fit gecombineerd met niet mijn stijl en de stof waar het van gemaakt is. Wanneer je je eigen kleding maakt heb je dit allemaal in je eigen hand.

IMG_0948xtmsHow does sewing your own clothes fits in the wardrobe capsule concept. One of the advises of the Wardrobe Capsule principle is to clear out your wardrobe when seasons are changing. No problem. In another post I told something about my wardrobe planning and the clearing out of my wardrobe. When The Monthly Stitch announced the subject for November I didn’t immediately had two pieces of clothes in my mind. On my list was making my own winter coat for a long time. In my stash was a beautiful black with a shade of brown wool fabric. The coat was finished almost two weeks ago.

Past het Wardrobe Capsule principe bij het naaien van je eigen kleding. Een van de adviezen van dit systeem is bij het wisselen van de seizoenen je garderobe door te nemen. Geen probleem. In een andere post vertelde ik iets over mijn garderobe planning en het opruimen van mijn klerenkast. Bij aankondiging van het november onderwerp van The Monthly Stitch had ik niet direct twee kledingstukken in gedachten. Op mijn lijstje stond al wel het maken mijn eigen winterjas voor een lange tijd. In mijn voorrad was een prachtig zwarte wollen stof met wat tinten bruin. De jas was twee weken geleden klaar.

Now I had to make up my mind for the second piece of clothing. When I was looking for leftover fabrics to sew my gift for Sinterklaas I came across a piece of denim fabric and decided to make a new pair of jeans. Jeans are always a great choice that can be worn in all seasons. This black denim with grey could be combined with  all kind of pieces that are already in my wardrobe. The jeans was finished yesterday. For this photo I’m wearing under the coat the jeans with an earlier made sweater and scarf from my wardrobe to make this outfit complete.

Toen ik was op zoek naar stikken reststof voor het naaien vans de Sinterklaas cadeautjes kwam ik een stuk denim tegen. Het tweede kledingstuk zou een nieuwe spijkerbroek worden. Jeans zijn altijd een goede keuze die gedragen kan worden in alle seizoenen. Deze zwarte denim met grijs kan worden gecombineerd met allerlei stukken die al in mijn kast. De jeans was gisteren klaar. Voor deze foto draag ik onder de  jas de jeans met een eerder gemaakte trui en sjaal uit mijn kledingkast om deze outfit compleet te maken.