Categorie: tijdschrift

Timeless black white trousers

Timeless black white trousers – the inspiration

Timeless black white trousers have the black and white color combination which is known as the ultimate timeless color combination.

Timeless black white trousersThis timeless black white trousers is the second make in my wardrobe planning theme for a sewing challenge and Opal Cardigan was the first finished item of at least eight makes that are required for this challenge. The first of January I started with telling you about my wardrobe planning, showing my stash and black and white fabrics are a part of this stash, despite the fact that a couple of months ago I tried to introduce some colorTimeless black white trousersAfter seeing this picture from Benedetta Barzini I got inspired to use the black and white fabrics as theme for the the Seasonal Sew Wardrobe Challenge.

Timeless black white trousers – the make

The fabric for the timeless black white trousers was bought at Böttger in Alkmaar a couple of months ago. The pattern came from this magazine and I made size 34 and sized it down to size 32 due to high% stretch of the fabric. It was already traced out and pinned on the fabric but left uncut for a couple of months.

Timeless black white trousersAfter a second look I decided to change the curved pockets into straight pockets after seeing the technical drawing of another pair of trousers in KNIPmode 2012-08. The straight line of the pockets that would better match the black-white geometric pattern of the fabric and make welt pockets made out of this black fabric on the back. Sewing this pair of timeless black white trousers was vey easy and after a test run I found the right tension and stitch to match the pattern on both sides. The inside of the waistband is finished with a bias band made of a piece of leftover black lining from another project and is closed with two black buttons. The inside pockets are made of black cotton with 6% spandex matching with the stretch of the black-white fabric.

Timeless black white trousers – costs and time used

Total costs: black-white fabric € 25,00, zipper € 2,50, yarn € 3,50, buttons € 1,00, cotton for pockets € 2,50, KNIPmode € 7,95
Time used for this project: cutting 1.5h, sewing 8h

Timeless black white trousers – conclusion

The timeless black white trousers is a joy to wear. The fabric (73% cotton, 23% PAM and 4% elasthan) has the right amount of stretch and don’t expand during the day while wearing and becoming baggy. One good advise I can give you when using this type of fabric: make your pair of trousers fit like a glove. If you make them with ease they can become/feel baggy or possible to loose during the day. The finished timeless black white trousers works very well with this early finished sweater. There’s some fabric left so I’m thinking about what I can make of that and start making plans for my third make for the wardrobe challenge.

Timeless black white trousers

Timeless black white trousers – de inspiratie

Zwart en wit zijn een tijdloze kleurencombinatie en deze zwart witte broek is het tweede item voor mijn bijdrage voor een wardrobe planning sewing challenge. De Opal Cardigan was de eerste uit deze wardrobe planning serie die uit tenminste acht kledingstukken moet bestaan. De eerste dag van dit jaar van januari vertelde ik iets over mijn wardrobe planning. Een deel van mijn stoffenvoorraad bleek uit zwart witte stoffen te bestaan, ondanks het feit dat een paar maanden geleden heb ik geprobeerd om wat kleur te introduceren. Na het zien van de foto van Benedetta Barzini besloot ik om de zwart witte stoffen als thema voor de Seasonal Sew Wardrobe Challenge te gebruiken.

Timeless black white trousers – het patroon

De stof voor deze broek kocht ik een paar maanden geleden bij Böttger in Alkmaar. Het patroon komt uit deze KNIPmode en ik koos voor maat 34 in plaats van 36 vanwege de rek die deze stof heeft. Enige maanden geleden was ik er aan begonnen en het patroon lag al op de stof, maar was nog niet geknipt, zodat ik de vorm van de steekzakken nog aan kon passen in een iets wat ik beter bij de zwart-witte geometrische patroon van de stof vond passen en besloot paspel zakken op de achterkant te maken van deze zwarte stof. De broek zat zo in elkaar en na wat proberen had ik de juiste spanning en steeklengte gevonden om het patroon door te laten lopen. De binnenkant van de tailleband is afgewerkt met een biasband gemaakt van een stukje overgebleven zwarte voering van een ander project en sluit met twee zwarte knopen. De binnenzakken zijn gemaakt van zwart katoen met 6% spandex dat dezelfde rek heeft als de zwart-witte stof.

Timeless black white trousers – kosten en gebruikte uren

Totale kosten: zwart-witte stof € 25,00, rits € 2,50, € 3,50 garen, knopen € 1,00, katoen voor de zakken € 2,50, Knipmode € 7,95
Tijd voor dit project: knippen 1,5 uur, naaien 8h

Timeless black white trousers

Timeless black white trousers – conclusie

Deze zwart witte broek is een genot om te dragen. De stof (73% katoen, 23% PAM en 4% elasthan) heeft de juiste hoeveelheid stretch en wordt niet wijder in de loop van de dag. Een goede raad als je dit soort stof wilt gebruiken: maak de broek net aan pas. Als je ze met gemak maakt kan de broek ruimer gaan zitten tijdens de dag. De zwart witte broek werkt heel goed met deze sweater. Er is nog wat stof over, dus ik ben het bedenken wat ik daar nog van kan maken en aan het nadenken wat mijn derde bijdrage voor de wardrobe challenge gaat worden.

RTW versus Handmade and Investment versus Stash

RTW versus Handmade

sewing magazine handmade stashIn this post I share with you my thoughts about RTW versus Handmade and my fabric stash. Two years ago I decided not to buy RTW clothes any more and make them instead. Until that moment my closet was a mixture of RTW and handmade. Finding the right pants, blouse, jacket or dress was taken so much time that I easily could have made a fitted garment in the same time. Another blogger also wrote about her frustration about the fit of RTW. Another reason for making my own clothes is that RTW can be sewn so badly and poor, that I had to repair regulier seams, hems and putting on buttons that came off. Half of my handmade garments are made with my own drafted patterns. Gradually RTW is leaving my closet and handmade is coming in.

In this post I told you about my sewing plans for this year. One of my goals is trying to avoid stash. When I was counting my fabrics at the start of this year  the conclusion was that after one year of sewing I was only 2.25mm down. Another reason is for avoiding bought fabric into stash is that I’ve reached the limit of my space to store fabric. 

Stash versus Investment

sewing technical handmade blouse stashThere’s also this question: is fabric stash an investment or is it a waste of good money. Probably both. Stash fabric can fade away and wear down on the folded areas. Patterns on fabric or colors also can get dated. Classic patterns like tartans, tweed fabrics, denims and plane T-shirt fabric can be useful to have them. All my fabrics aren’t older then five years and they were never mend to turn into stash. When I go out buying fabric I’ve a list of my sewing plans. For some reason some of them don’t come alive and the fabric ends in the coset as stash although I try to call it my fabric collection. This year I started with making my version of a LBD. Currently I’m working on a project as part of the January challenge SAL in a stash busting group: the make of a shirt. My version will be a blouse made of stash fabric. The blouse will have pockets from Pattern Magic book II, sleeve plackets and a collar from the Shirtmaking Workbook. To give you some idea here’s a sketch I’ve made. The challenge end on Januari 31.

Now for one last thing about stash. Judy, who started this group is also encouraging us to clear out our being space. Last week I was clearing out my sewing magazines.  When I buy a sewing magazine it’s mostly for a specific pattern. After going trough all my magazines I decided to let half of them go. Some of the remaining half have now stickers on them referring to a pattern and fabric that’s in my stash. This should help to clear out my fabric stash and unused patterns and to achieve goals at the end of this year. Well we see what as become of all these at the end of the year: stay tuned.

sewing magazines stash fabric handmadeTwee jaar geleden heb ik besloten om zelf kleding te maken in plaats van kopen. Tot dat moment was mijn kledingkast een mix van RTW en zelfgemaakte kleding. Het vinden van de juiste broek, blouse, jas of jurk nam zoveel tijd dat ik in dezelfde tijd ook dat kledingstuk gemaakt kon hebben. Een andere blogger deelde laatst ook al haar frustratie over de pasvorm van RTW. Een andere reden voor het maken van mijn eigen kleding is dat RTW zo slecht genaaid kan zijn, dat ik met regelmaat naden en zomen aan herstellen ben en knoppen opnieuw moet aanzetten. De helft van mijn zelfgemaakte kledingstukken zijn gemaakt met mijn eigen getekende patronen. Geleidelijk wordt RTW vervangen door zelfgemaakte kleding.

In dit bericht vertelde ik mijn naaien plannen voor dit jaar. Een van mijn doelen is om verdere uitbreiding van voorraad te voorkomen. Toen ik mijn stofvoorraad optelde kwam ik tot de conclusie dat na een jaar naaien ik slechts 2.25m minder had dan bij de start. Een ander punt is dat er ook niet in mijn kast past: Ik heb de limiet van mijn opslagruimte bereikt.

Dan is er nog deze vraag: is de stofvoorraad een investering of is het een verspilling van goed geld. Waarschijnlijk beide. Voorraadstof kan vervagen en slijten op de vouwranden. Patronen op de stof of kleuren kunnen gedateerd raken. Klassieke patronen zoals tartans, tweed stoffen, jeans en T-shirt stof jersey zijn misschien nuttig om te hebben. Mijn stoffen zijn niet ouder dan vijf jaar en ze waren nooit bedoeld om voorraad te worden. Toen ik de stof ging kopen was met een doel voor ogen. Om een of andere reden is dat voor sommige niet gelukt en is de stof op de plank geëindigd. Tegenwoordig heb ik het over mijn stoffencollectie. Dit jaar maakte ik een begin met het maken van mijn versie van een LBD. Momenteel ben ik bezig met een project in het kader van de januari SAL-uitdaging in een stash busting groep: het maken van een shirt. Mijn versie zal een blouse zijn gemaakt van stof uit mijn voorrad. De blouse krijgt zakken uit het Pattern Magic boek II, mouwsplitten en een kraag van the Shirtmaking Workbook hebben. Om een idee te krijgen van de uitkomst heb een schets die ik gemaakt. De uitdaging eindigt op 31 januari.

Nog een laatste ding over voorraad. Judy, die de groep begonnen is moedigde ons ook aan om onze naairuimte op te ruimen. Afgelopen week heb ik mijn naaitijdschriften uitgezocht. Als ik een naaitijdschrift koop is dat meestal voor een specifiek patroon. Na het doornemen van al mijn tijdschriften heb ik besloten de helft weg te doen. Van de overgebleven helft hebben een aantal nu stickers met een verwijzen naar een patroon en de stof uit mijn voorraad. Dit zou moeten helpen om mijn doel te bereiken. Wel aan het eind van het jaar zullen we zien wat ervan te recht is gekomen: stay tuned.

New year and good intentions

Just like many others I always start each new year with some good intentions. Last year I wrote my intentions down on a bucket list. It had ten items and four of them are done. Starting my website/blog was one of them, another one was sewing a Chanel jacket. Seven goals were scored. Two 2015-items are now on the list for this year. How to deal with my stash fabrics is one of the eight new items. Another thing I want to tackle this year are my never used sewing magazines and sewing patterns. This year I will try to use only patterns that I already have or drafted by myself.

Ieder jaar begint met goede voornemens. Vorig jaar heb ik tien voornemens op een bucket list geschreven. Een website/blog starten was er een en een ander was een Chanel jacket maken. Uiteindelijk heb ik er zeven weg kunnen strepen. Twee staan er nu op de lijst voor dit jaar zo ook hoe ga ik om met mijn stoffen voorraad. Daarnaast ga ik kleding maken uit mijn nooit gebruikte naaitijdschriften en patronen.

Last year I joined a stash-busting-group and also a stash-busting-SAL-group on Facebook. When I joined the first group I had about 35m of fabric in my closet. Now with start of 2016 there’s exactly 32.75m of fabric in my closet. There is also one large supermarket shopping bag with pieces of leftover fabric and one shelf of discarded clothes. One can say: ‘I’ve lost 2.25m fabric’. My sewings tells another story. Some of my stash fabric turned into clothes, but I also added some new fabrics to my stash.

Vorig jaar ben ik lid geworden van een stash-busting-groep en ook van een stash-busting-SAL-groep op Facebook. Bij de start had ik 35m in mijn kast. Nu bij het begin van 2016 heb ik precies 32.75m aan stof in mijn kast. Daarnaast heb ik nog een grote supermarkt tas vol met restanten en een plank vol met afgedankte kleding. Je zou kunnen zeggen er is 2.25m minder op de plank. Mijn gemaakte kleding vertelt iets anders. Sommige stoffen uit mijn voorraad is kleding geworden, maar er is ook nieuwe voorraad bijgekomen.

Where to start. How can I avoid that there’s more fabric coming in then going out in 2016. Pin photo’s on the closet door to remind me of what’s already there? Staying away from fabric shops and fabric markets? When I started sewing my Sinterklaas gifts I also started sorting out my stash fabrics and made arrangements with them. Then I took photo’s and made sewing plans in the following weeks. The keyword was Wardrobe planning. What are my plans. Here we go.

Hoe te beginnen. Hoe kan ik vermijden dat er stof bij komt in 2016. Foto’s van de stoffen voorraad op de kastdeur plakken? Stoffenwinkels en stoffenmarkten vermijden? Toen ik begon met het naaien van de Sinterklaas cadeautjes heb ik ondertussen ook mijn voorraad in kaart gebracht en bedacht wat ik ervan zou gaan maken met in mijn achterhoofd: Wardrobe planning.

IMG_3348 serie 1

from left to right:

 • a pair of trousers
 • a T-shirt with black contrast
 • Dusty-top LMV (from LMV-magazine I bought last year)
 • light coat version 1 for the August stash busting SAL
 • a sparkling sweater
 • a white T-shirt with a twist
 • a pair of trousers

IMG_3351 serie 2

from left to right:

 • jeans
 • a long summer blouse
 • the Sassy Liberian blouse (a pattern I already have)
 • a light summer blouse
 • shirt fort the January stash busting SAL with David Page Coffin
 • light coat version 2 for the August stash busting SAL
 • blue T-shirt
 • summer dress

IMG_3356 serie 3

from left to right

 • black and white woven for a blouse
 • black and white woven  for a blouse
 • black and red knitted for a dress
 • black with black dots knitted for a sweater
 • blue-brown-white jersey stripe
 • leftover from the 2015 Christmas dress
 • black and brown for a cardigan coat
 • Chanel fabric for a Chanel jacket
 • Tartan for a jacket
 • dark grey for a light coat

The next question is how realistic are these plans and ideas. What is certainly going to happen. The most likely are the makes mentioned at photo 1 and photo 2. The black and brown in photo 3 for a cardigan sweater coat will match with the pair of trousers the first on the left in photo 1. The shirt-making workbook will be used for the black-white flowery blouse shown in photo 3. The most unlikely sewing will be the Chanel jacket. Last year I made this almost Chanel jacket. A Chanel jacket is one of my favorite items, but sewing this type of jacket is a challenge. If I succeed two-third of my fabric stash will be turned into garments. 2016 has also an extra sewing day: instead of 365 days I’ve 366. Lucky me. 

De volgende vraag is hoe realistisch deze plannen zijn. Wat gaat er zeker gebeuren. Wat zeker gaat lukken is de kleding genoemd bij foto 1 en foto 2. Het zwart met bruin van foto 3 past bij de linker broek van foto 1. De shirt-making workbook zal ook weer gebruikt worden voor de zwart-witte bloemenstof van foto 3. Het minst waarschijnlijk is het Chanel jasje. Vorig jaar maakte ik de almost Chanel jacket. Hoewel het een van mijn favoriete kledingstukken is, blijft het een uitdaging. Als ik slaag dan is ongeveer tweederde van mijn stof voorraad kleding geworden. 2016 heeft ook nog eens een extra dag: 366 in plaats van 365.

A Christmas dress

x voor heel 2The fabric and the pattern for this Christmas dress were bought more then two years ago at Stoffenspektakel in the Haarlemmermeer. One of the market stalls had a finished dress hanging made out of a pattern from the My Image magazine. After some thinking I decided to buy a fabric that had some stretch. The pattern design has black, red and grey in it. This color scheme would be perfect for Christmas. The fabric and magazine were stored in the closet and forgotten. Last week when I was looking for fabric to make Chris Moose I came across the fabric and magazine and I decided to make it for this Christmas. 

De stof en het patroon voor deze kerstjurk werden meer dan twee jaar geleden gekocht tijdens Stoffenspektakel in de Haarlemmermeer. Aan een van de kramen hing een jurk gemaakt van een patroon uit het MyImage tijdschrift. Na wat denken besloot ik om te kiezen voor een zwart, rode en grijze designstof met wat rek en de bedoeling om de jurk voor Kerstmis te maken. Stof en tijdschrift verdwenen in de kast en werden vergeten. Vorige week, toen ik op zoek was naar stof om Chris Moose maken stuitte ik op de stof en tijdschrift en besloot om de jurk voor deze kerst te maken.

x zij heel 4The dress would also be my contribution for the December Monthly Stitch challenge. Kat and Mel gave is a free pass. For two years October was Frocktober. This year there was another Oktober theme and I decided  to chose Frocktober as my amnesty and make a dress although I’m not one who wear lots of dresses

Het zou ook mijn bijdrage zijn voor de december uitdaging van The Monthly Stitch. Kat en Mel gaf ons een vrijbrief. Al twee jaar was oktober Frocktober. Dit jaar was er een ander oktober thema en ik besloot om deze jurk te gebruiken voor de vrijbrief al ben ik niet iemand die veel jurken draagt.

After basting and fitting the dress I decided to make two alterations. The shoulder seam came to high up in my neck for my taste. After some redrafting I was pleased with the outcome of the new neckline. The second alteration is at the front. The front yokes were gaping to much to my taste. When I sewed the front yokes 5 cm together at the lower part of the yoke the problem was solved. The whole dress is sewed with a serger stitch. The sleeve seams and the dress seam are hand sewed using a herringbone stitch. 

x2 achter heel 5Na het rijgen en het passen van de jurk besloot ik om twee dingen te wijzigingen. De schouder naad kwam te hoog in mijn hals naar mijn smaak. Na wat aanpassingen was ik tevreden met de nieuwe halslijn. De tweede wijziging is aan de voorzijde. De voorpassen weken teveel naar mijn smaak. Door de voorpassen 5 cm aan de onderkant aan elkaar te stikken was het probleem verdwenen. De hele jurk is met een overlocksteek in elkaar gezet. De zomen van de mouw en de zoom van de jurk naad zijn met de hand genaaid. Hiervoor is een flanelsteek gebruikt

Total cost: Fabric €35.00. Yarn €3.50. Interfacing €0.50. Sewing Magazine €5.95.

Time used for this project: cutting 1h, sewing 8h

Totale kosten: Stof: €35.00. Garen €3.50. Versteviging €0.50. Modetijdshrift €.5.95.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 1uur, naaien 8uur

x voor jurk 3Conclusion: This dress came very easy together. Although the instructions are very short they are well written. The instructions are written in four languages: English, Dutch, French and German. The dress is a pleasant to wear, drapes nicely around the body and the fabric is soft. The fabric has a structure, velvet with smooth. This provides a special effect and makes it a dress to wear on a special occasion like Christmas. The only disappointment is that I’vea large piece of leftover fabric. The fabric yardage needed to make this dress in size 36 was less then fabric usage given in the magazine. When I bought the fabric I looked at the picture in the magazine to see if there would be a more economical way to lay the pattern pieces on the fabric, but I couldn’t see one. When I laid my pattern pieces on the fabric I found a way that took lesser room because some pieces were laid differently. I suppose that the fabric usage given in the magazine is suitable for all sizes.

Conclusie: Deze jurk was gemakkelijk in elkaar te zetten. De instructies zijn zeer kort, maar zijn goed beschreven en in vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. De jurk draagt prettig, valt goed en de stof is zacht. De stof heeft een structuur, fluweel met glad. Dit zorgt voor een speciaal effect waardoor de jurk op een speciale gelegenheid zoals Kerstmis gedragen kan worden. De enige teleurstelling is dat ik een groot stuk stof over heb. De stofopgave is voor alle maten te gebruiken. Doordat ik maat 36 heb gemaakt heb ik diverse patroondelen economischer op de stof kunnen leggen. Bij het kopen van de stof heb ik goed naar de tekening gekeken of ik minder stof nodig zou hebben, maar zo op eerste oog leekt dat niet zo te zijn.

Happy Chris Moose

5 stoelOn FoldLine someone showed Chris Moose and I decided to make it too. Chris Moose is a pattern from Sew Magazine. In my bag with leftover fabric I found some tweed fabric for the body parts, a piece of knitted fabric for the tail and ears, a piece of pink fleece for the inner ears and tartan fabric for the antlers and hoofs. The eyes are two brown horn buttons from my button box. 

Op FoldLine liet iemand Chris Moose zien en ik besloot er ook een te maken. Chris Moose is een patroon van Sew Magazine. In een tas met reststoffen vond ik tweed voor het lijf, een stuk gebreide stof voor de staart en oren, een stukje rose fleece voor de binnenkant van het oor en tartan voor het gewei en hoeven.

3 rode achtergrondAfter stuffing Chris the ears, antlers and tail were hand sewed on. The mouth and nostril are hand embroidered with wool. The tag is made from the tartan fabric and has a Christmas fabric on the other side. They are sewn together using a wide zigzag stitch. Happy Chris Moose is also hand embroidered but with embroidery silk thread.

Na het opvullen werden de oren, het gewei en staart er met de hand aangenaaid. De mond en neusgaten zijn er geborduurd met wol. Het etiket is gemaakt van tartanstof met kerststof aan de andere kant en met grove zigzagsteek aan elkaar gezet. De tekst op het etiket is geborduurd met borduurzijde.

2 etiket xxI’ve made one alteration: I decided to sew small ovale pieces of fabric at the end of the hoofs to create a sole with the same shaped piece of cardboard on the inside instead of stitching the hoofs together. The big advance of this alteration is that the moose will stand better on his legs.

Ik heb een ding aangepast: de hoeven zijn van onderen niet aan elkaar genaaid, maar hebben kleine ovale zolen met karton aan de binnenkant. Het voordeel hiervan is dat de eland beter blijft staan.

Chris is standing near to a handmade Christmas tree on the windowsill for the window. The Christmas tree is made a couple of years ago. After a rebuilding years ago I made roman blinds for two bedrooms and after sawing the dowels to measure there were leftovers pieces. They ended up in a closet with the idea there must be use for them and when Christmas was approaching I decided to make a Christmas tree. There was also some raffia that came from a bunch of flowers. This was used as decoration garland. This was the perfect material to use for the connections between the various wooden dowels by wrapping it around the dowels.

1 met boom heelChris staat in de vensterbank naast een handgemaakte kerstboom. De kerstboom is enige jaren geleden gemaakt. Na een verbouwing heb ik zelf vouwgordijnen genaaid en daar bleef wat rondhout van over. Tegen de tijd dat het kerst werd besloot ik er een kerstboom van te maken. De diverse stukken hout zijn aan elkaar gezet met raffia afkomstig van een bloemstuk.

Time used for this project: cutting 0.5h, sewing 4h

Arbeidsuren voor dit project: knippen 0.5uur, naaien 4uur

4 etiket met achterkantConclusion: This was fun to make. It’s a good pattern and I’m pleased that some of my small leftover fabric got a good destination. Chris will certainly stand many years in our windowsill during the Christmas period.

Conclusie: Chris was leuk om te maken. Het is een goed patroon en sommige kleine overgebleven stof hebben een leuke bestemming gekregen. Chris zal nog vele jaren in onze vensterbank staan tijdens Kerstmis.

Sewing Magazines

When I was younger my mother and her neighbor used to share the Marion. The patterns were copied with a tracing weel on paper from old newspapers. In the early 70’s of twentieth century she start buying the KNIP because she found that the patterns in the Marion weren’t fashionable enough to her taste. It was about the time I started sewing more clothes and many of my clothes came from the KNIP. KNIP also had and still has a kids version: KNIPPIE. Many clothes our daughters wore came from editions of this magazine.

In mijn kindertijd deelde mijn moeder de Marion samen met de buurvrouw. Patronen werden op krantenpapier uitgeradert. In de jaren 70 van de vorige eeuw begon mijn moeder met het kopen van de KNIP omdat zij de modellen in de MARION niet meer modieus genoeg vond. In die periode begon ik ook meer te naaien en veel van mijn toen gemaakte kleding kwam uit de KNIP. KNIP had en heeft een kinderversie: KNIPPIE. Veel kleren die onze dochters droegen, kwamen uit edities van dit blad.

Schermafbeelding 2015-11-13 om 15.55.05

When my mother moved to an other appartement last year she did some clearing out. Some of the items are already described in an earlier post. Between the items there was also this old BURDA magazine from 1991. The blouse on the front page was made by me for my mother. My mother wasn’t a sewer: she was a knitter. That’s why I sewed a lot of her clothes in the past. A couple of days ago our youngest daughter was looking at some old pictures from my mother while we were visiting her and I recognized many of the clothes I sewed for her.

IMG_2120

Vorig jaar is mijn moeder verhuisd. Bij het opruimen kwamen er diverse zaken uit kasten waarover ik al eerder schreef, maar ook deze BURDA uit 1991. De bloes van de voorpagina heb ik ook gemaakt voor mijn moeder, vooral omdat mijn moeder meer van breien hield dan van naaien. In het verleden heb ik dan ook veel van haar kleding genaaid. Een paar dagen geleden zat onze jongste dochter oude foto’s te bekijken van mijn moeder terwijl wij haar bezochten. Op veel foto’s droeg zij door mij genaaide kleding.

Almost twenty years ago I went with a friend to a pattern drafting course. Although I still use patterns from a sewing magazines or an indie pattern maker to make my clothes I also like to draft my own patterns. When a commercial sewing pattern needs a lot of alterations the question is what is wisely: making all those alterations or draft your own pattern. For me personally: I still don’t have the right answer.

Bijna 20 jaar gelden heb ik samen met een vriendin een cursus patroontekenen gevolgd. Ofschoon ik nog steeds kleding maak uit een tijdschrift of van een onafhankelijke patronenmaker teken ik zelf ook graag patronen. De vraag is steeds: als een commercieel patroon veel aanpassingen vraagt, is zelf tekenen dan niet beter. Het juiste antwoord op deze vraag heb ik nog niet.

IMG_2049

Last week we were together with our daughters away for a short family holiday. We also went to Germany to visit Cologne. Before we went away I did a search on the internet for fabric shops in Cologne. While I was doing my search I came across some other sewing magazines (Handmade Kultur, Fashion Style and CUT-magazine) then BURDA-style. So I decided that I was trying to find 1 or 2 of this magazines. Although we visited 2 fabric shops I didn’t find any other magazines except the BURDA-style, neither did I find magazines in the supermarket. A kiosk was never seen. During our visit we did came across the famous Eau De Cologne 4711 shop on Glockengasse. My grandmother, the mother of my mother, always had this fragrance on her handkerchiefs. She also took it with her when she had to stay in the hospital and I remember it standing on her nightstand.

IMG_2054

Vorige week waren we een paar dagen weg samen met onze dochters en bezochten ook Keulen. Voordat we weg gingen had ik al op internet gezocht naar stoffenwinkels in Keulen. Tijdens mijn zoektocht kwam ik een aantal andere tijdschriften tegen (Handmade KulturFashion Style and CUT-magazine) dan BURDA-style en besloot om tijdens ons bezoek er 1 of 2 te kopen. Ondanks mijn bezoek aan 2 stoffenwinkels kwam ik deze tijdschriften niet tegen. Ook een bezoek aan de supermarkt leverde niets op en een kiosk zijn we niet tegengekomen. Tijdens ons bezoek kwamen we wel langs de beroemde winkel van 4711 aan de Glockengasse. Mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder, had het altijd op haar zakdoek. Tijdens een verblijf aan het ziekenhuis en ik zie het nog staan op haar nachtkastje.

IMG_2121

Back in the Netherlands while I was doing shopping I came across the new KNIP-mode. In the magazine I saw this lovely sweater made out of leftovers fabrics. I decided to buy the magazine and there was a bonus: I got the magazine with 25% discount. Now I’m going trough my leftover fabrics and making arrangements for a copy of the sweater. When I was going trough my leftover fabrics I came across a piece of 4-way stretch fabric that I used last year for the Cake Challenge of The Monthly Stitch. There was just enough fabric left to make another T-shirt. It’s almost finished, just like a request I’m doing at this moment and about starting to sew a refashion for this challenge.

IMG_2122

Terug in Nederland zag ik het september nummer van KNIP-mode liggen terwijl ik boodschappen deed. In dit tijdschrift staat een leuke trui gemaakt van reststoffen. Ik besloot het nummer te kopen en terwijl ik afrekende, kreeg ik van 25% korting. Op dit moment loop ik door mijn reststoffen en maak arrangementen voor mijn trui. Terwijl ik door de stapel met reststoffen ging, kwam ik een stuk 4-way stretch stof tegen die ik vorig jaar had gebruikt voor the Cake Challenge of The Monthly Stitch. Er was precies genoeg voor een nieuw T-shirt. Het is bijna klaar. Daarnaast is een verzoek bijna af en ga ik beginnen met het naaien van een refashion voor de uitdaging.

 

A new jacket or reducing stash

IMG_1514As seasons turns from winter into spring and summer and summer into autumn and winter, there is always a moment to take a look at your wardrobe and to be critical about what is hanging in your closet and especially the portability of a garment. I am not going to explain how to do this, there is plenty written about. Nor am I going to tell you how I do it. Except a wardrobe, I also have (of course) a stock of fabrics, sometimes with a sewing pattern of the garment to make. When I buy fabric and patterns I don’t have the intention to turn them into stash, but sometimes something happens and the fabric and pattern end on the shelf of my closet. The question now is, is this going to happen. Do I still find the pattern and fabric suitable and wearable or was it something I bought in impulse. One of these fabric-pattern packages has become this jacket. So in this case the original plan was carried out.

IMG_1539

Bij het wisselen van de seizoenen is er altijd weer het moment om je kledingkast weer eens te bekijken en kritisch te zijn over wat er in je kast hangt en dan met name de draagbaarheid van een kledingstuk. Over hoe je te werk moet gaan, zal ik niet uitweiden, daar is genoeg over geschreven. Evenmin ga ik vertellen hoe ik dat doe. Behalve een kledingkast heb ik (natuurlijk) ook nog een hoeveelheid stof op voorraad liggen, soms met de patronen erbij. Uiteraard koop ik geen stof en patronen om er voorraad van te maken, maar er zijn tijden dat het gewoon gebeurt. De vraag waar ik mij dan ook overbuig is, past dit. Vind ik dat patroon en die stof nu nog wel zo leuk of was het ook zo’n bekende impulsaankoop. Een van deze stof-patroonpaketten is dit jasje geworden.

IMG_1546The pattern is from Knipmode January 2014 and the fabric was also bought in the same month. The funny thing is that in the meantime I’ve already sewn 2 jackets (number one and number 2) for myself, but for some inexplicable reason never this jacket. The jacket is a classic model with a princess seam in the front and center- and back seam and two darts in the back. Instead of a lapel the jacket has a neckband with two cutouts in it. I cut size 38 and made two small changes: SBA and fitting the shoulder to my size. Although I had fitted the jacket twice during the sewing process I decided after finishing the whole jacket to make the jacket a little bit slimmer: I took 1cm off the side seams, the center back seams and the back darts. The result is now to my satisfaction and more fitted. The T-shirt under the jacket is the famous one piece twisted top from the first Pattern Magic book by Tomoko Nakamichi.

IMG_1534

Het patroon is uit KNIPmode januari 2014 en de stof is er in dezelfde maand bijgekocht. Het grappige is dat ik ondertussen al wel voor mezelf 2 andere jasjes (nummer 1 en nummer 2) heb genaaid, maar om de een of andere onverklaarbare rede nooit dit jasje. Het jasje is een klassiek model, met in het voorpand een prinsessennaad en in het achterpand een middenachternaad en twee figuurnaden. In plaats van revers heeft het jasje een halsbies met twee knipjes erin. Ik besloot maat 38 te gebruiken met twee kleine aanpassingen: het innemen van de prinsessennaad op borsthoogte en de schouder naar mijn maat. Ofschoon ik het jasje twee keer heb gepast terwijl ik aan het naaien was, besloot ik nadat het af was toch het jasje wat in te nemen: 1cm van de zij- en middenachternaad en van de figuurnaden. Het eindresultaat is nu zoals ik het hebben wil. Het T-shirt is the twisted top uit Pattern Magic I.

IMG_1391The fabric I used is a coarsely woven off-white and blue fabric. For the neckline and two pockets, I chose a dark blue fabric. The lining is with a design. The inside of the jacket has a pocket which can be closed with a zipper. Inside pockets are very practical for a small wallet, banking and OVkaart and mobile phone. The center back of the lining has a pleat for more comfort. The pleat is topstitched with a decorative stitch. The sleeve is sewing in with a sleeve head and the shoulder pads are custom made. Instead of the button I used a plastic snap. When I sewed the buttonhole there was no balance between the buttonhole and the front contrast band.

the sewing of the snap on the right sight
the sewing of the snap on the right sight

De stof die ik gebruikt heb is een grof geweven ecru en blauwe stof. Voor de halsbies en de twee steekzakjes heb ik een donkere blauwe stof gekozen. De voering is met een design. Aan de binnenkant van het jasje zit een zak die kan worden afgesloten met een rits. Binnenzakken vind ik erg praktisch voor een kleine portemonnee, bank- en OVkaart en mobiele telefoon. De voering heeft een plooi middenachter voor meer bewegingscomfort. De mouwkop heeft een snorretje en de schoudervullingen heb ik zelf op maat gemaakt. Inplaats van een knoop heb ik een plastic drukker gebruikt. Toen ik het knoopsgat had genaaid vond ik dat de verhouding tussen het knoopsgat en de voorband niet juist.

Total costs: Fabric off white-blue €15,00. Fabric blue €15,00. Lining €10,00. Zipper €1,50. Yarn €3,00. Interfacing €0,50. Plastic snap €0,25. KNIPmode €7.45.

Time used for this project: cutting 2,5h, sewing 12h

Totale kosten: Stof ecru-blauw €15,00. Stof blauw €15,00. Voering €10,00. Rits €1,50. Garen €3,00. Versteviging €0,50. Plastic drukker €0,25. KNIPmode €7.45.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2.5uur, naaien 12uur

IMG_1521Conclusion: The jacket was fairly easy to make. Well have I made some adjustments: SBA, making hips smaller and making jacket and shoulders longer. It has become a very wearable jacket that fits well with jeans and a nice white or dark blue T-shirt or a nice blouse. Although I was using fabric from my stash I still have enough blue fabric to sew another jacket and off white-blue fabric for a skirt or something else. If you asked me: would you make this jacket again, then the answer is probably not. Although I like the jacket I don’t see me hacking this pattern.

Conclusie: Het jasje was redelijk eenvoudig in elkaar te zetten. Wel heb ik patroon moeten aanpassen naar mijn cupmaat, de heup ingenomen en en het jasje en de schouders langer gemaakt. Het is een zeer draagbaar jasje geworden dat prima past bij een spijkerbroek met een mooi wit of donkerblauw T-shirt of een leuk bloesje. Ofschoon ik stof van mijn voorraad heb gebruikt, heb ik nu nog blauwe stof over voor een jasje en ecru-blauwe stof voor een rok of iets anders. Zou ik dit patroon nog een keer maken? Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk niet, omdat veranderingen niet veel zullen opleveren.

LBJ with a twist

IMG_1407 IMG_1409 IMG_1427

Our youngest daughter loves to wear jacket. This red chanel jacket was made almost 4 months ago. This time she wanted a black jacket with a kind of animal print lining which she saw when we buying lining for 4 in a row. The black fabric for the LBJ (Little Black Jacket) is a little bit stretchy.

Onze jongste dochter houdt ervan om jasjes te dragen. Dit rode chanel jasje heb ik bijna 4 maanden geleden voor haar gemaakt. Deze keer wilde zij graag een zwarte jas met een soort tijgerprintje als voering. De voering zag zij toen wij voering gingen kopen voor 4 op een rij. De zwarte stof voor de LBJ (Little Black Jacket) is een beetje elastisch.

IMG_1438

Our youngest decided she wanted to cut her own jacket and although we used the same pattern as for the red jacket, something went wrong. When I had basted the LBJ-jacket and our daughter was fitting the jacket it was too narrow. Both jackets and the pattern were measured and measured and this jacket was missing 3 cm on each side at the center front. I hang the jacket away for a couple of days to work on a solution. Then I came with the idea to sew a band to shift the center front 3 cm. To turn the solution into an eye-catcher, I decided to make a piping of the lining and stitch it between the front and the band. I had to cut the band almost on the bias because I hadn’t enough fabric to cut it on the grain-line.

IMG_1433

Onze jongste dochter wilde zelf haar jasje knippen en hoewel we hetzelfde patroon gebruikte als voor het rode jasje is er iets mis gegaan. Toen ik het LBJ-jasje geregen had en onze dochter het paste bleek dat de voorkant van het jasje te smal te zijn. Beide jasjes en het patroon zijn nagemeten en er bleek bij dit jasje 3 cm aan beide zijde aan de voorkant te ontbreken. Ik liet het jasje een paar dagen hangen om over een oplossing na te denken. De oplossing werd een bies bestaande uit een extra strook stof om zo de middenvoornaad 3 cm te kunnen verschuiven. Om er een blikvanger van te maken besloot ik een piping van de voering te maken en deze tussen het voorpand en de bies te stikken. De bies is bijna schuin van draad geknipt in plaats van recht van draad, omdat de stof bijna op was.

IMG_1405

Because the fabric of the jacket is a little bit stretchy, I made a pleat in the lining in the center back to make it a little more comfortable to wear. The jacket has a coat loop, made from the lining fabric, in order to hang it on a peg hook. The back pleat and coat loop are finished with a decorative stitch.

De stof van het jasje een beetje rekbaar is heeft de voering een plooi in het midden van de rug om het een beetje meer draagcomfort te geven. Het jasje heeft een mantellusje, gemaakt van de voeringstof, om het aan een kapstokhaak op te kunnen hangen. Zowel de plooi als het mantellusje zijn afgewerkt met een decoratieve steek.

IMG_1406

Total costs: Black fabric €15,00. Lining €4,50. Yarn €2,50. Interfacing €0,50. Shoulder pads €1,50. BURDA was already bought.

Time used for this project: cutting 2h, sewing 10h

Totale kosten: Zwarte stof € 15,00. Lining € 4,50. Garen € 2,50. Interfacing € 0,50. Schoudervullingen € 1,50. BURDA was al eerder gekocht.

Arbeidsuren voor dit project: knippen 2uur, naaien 10uur

Conclusion: She’s very happy with her new LBJ-jacket and loves the twist on the front with the piping. Although the cutting mistake turned into a nice detail I hope to avoid this kind of mistakes in the future. Although I’ve been sewing for many years and how many things I’ve made, sewing is something you can’t do as a routine.

Conclusie: Ze is blij met haar nieuwe LBJ-jasje en vindt het detail aan de voorzijde superleuk. Hoewel het verkeerd uitknippen goed heeft uitgepakt en er een leuk detail uit is ontstaan probeer ik voor de toekomst dit soort onvoorziene zaken te voorkomen. Voor mij geldt iedere keer weer hoeveel ik ook genaaid heb routine wordt het nooit.